Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/15257
Başlık: Sosyal bilgiler öğretmenlerinin empatik eğilim düzeyleri ile çatışma çözme becerilerinin incelenmesi (Bursa ili örneği)
Diğer Başlıklar: Examination of social studies teachers' empathic tendency levels and conflict resolution skills (Bursa example)
Yazarlar: Güleç, Selma
Keçicioğlu, Yasin
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı/Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Çatışma
Sosyal bilgiler öğretmeni
Çatışma çözme becerisi
Empati
Empatik eğilim
Sosyal bilgiler
Conflict
Social studies teacher
Conflict resolution skill
Empathy
Empathic tendency
Social studies
Yayın Tarihi: 2-Oca-2020
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: Keçicioğlu, Y. (2020). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin empatik eğilim düzeyleri ile çatışma çözme becerilerinin incelenmesi (Bursa ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışma Bursa ilinde bulunan çeşitli ortaokullarda görev yapan sosyal bilgiler öğretmenlerinin empatik eğilim düzeyleri ile çatışma çözme becerilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklem grubu, Bursa ilinin Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde yer alan devlet ortaokullarında 2018 - 2019 öğretim yılı 2. yarıyılında görev yapan 100 Sosyal Bilgiler Öğretmeni oluşturmaktadır. Uygulama yapılacak okullar random yöntemiyle seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak Akbalık (2001) tarafından geliştirilen Çatışma Çözme Eğilim Ölçeği ile Dökmen (1988) tarafından geliştirilen Empatik Eğilim Ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırma nicel araştırma olup tarama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 22 paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde t testi, anova testi, Spearman korelasyon analizi, Kruskal Wallis H testi, Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Çalışmaya katılan öğretmenlerin empatik eğilim ölçeğinden elde ettikleri ortalama puanın 74.05±8.47 olduğu tespit edilmiştir. Yapmış olduğumuz çalışmaya dahil edilen öğretmenlerin çatışma çözme becerileri puanları 182.52±20.12 dir. Örneklem grubunu oluşturan sosyal bilgiler öğretmenlerinin çatışma çözme becerilerinin ve empatik eğilim düzeylerinin iyi düzeyde olduğu tespit edilmiştir.
This study was carried out with the aim of examining the empathic tendency levels and the conflict resolution skills of the social studies teachers servicing at different public secondary schools in Bursa. The sample of the study was composed of 100 Social Studies Teachers servicing in the second semester of the 2018 - 2019 educational year at the public secondary schools located in the Nilüfer and Osmangazi districts of Bursa. The practice schools were selected randomly. The Conflict Resolution Tendency Scale developed by Akbalık (2001) and the Empathic Tendency Scale developed by Dökmen (1988) were used as the data collection tools. Moreover, the personal information form developed by the researcher was used. Since the study had a quantitative nature, it was carried out by using the screening method. In the analysis of the data, the SPSS 22 package program was used. Again, in the analysis of the data, t test, ANOVA test, Spearman correlation analysis, Kruskal Wallis H test and Mann Whitney U test were used. It was determined that the mean score which the participant teachers obtained from the empathic tendency scale was 74.05±8.47. The conflict resolution skills scores of the participant teachers were 182.52±20.12. It was determined that the conflict resolution skills and empathic tendency levels of the social studies teachers composing the sample group were at a good level.
URI: http://hdl.handle.net/11452/15257
Koleksiyonlarda Görünür:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
YASİN_KEÇİCİOĞLU.pdf4.29 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons