Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15250
Title: Eğitim fakültesi öğrencilerinde problemli internet kullanımının yalnızlık, yaşam doyumu ve algılanan sosyal destek ile ilişkisinin incelenmesi
Other Titles: The investigation of relationship between problematic internet usage and loneliness, life satisfaction and perceived social support on faculty of educational science students and various psychosocial features
Authors: Gültekin, Filiz
Ak, Selen
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı.
Keywords: Algılanan sosyal destek
Problemli internet kullanımı
Yalnızlık
Yaşam doyumu
Life satisfaction
Loneliness
Perceived social support
Problematic internet
Usage
Issue Date: 23-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Ak, S. (2019). Eğitim fakültesi öğrencilerinde problemli internet kullanımının yalnızlık, yaşam doyumu ve algılanan sosyal destek ile ilişkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmanın amacı, eğitim fakültesi öğrencilerinde problemli internet kullanımı ile psiko-sosyal faktörlerden olan yalnızlık, yaşam doyumu ve algılanan sosyal destek düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaçla araştırmaya 2017-2018 eğitim öğretim yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğrenci olan 463 (327 kadın ve 136 erkek) öğretmen adayı katılmıştır. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak Problemli İnternet Kullanım Ölçeği, UCLA Yalnızlık Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği, Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ile Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmada verilerin analizi için Mann Whitney U Testi, Kruskal Wallis-H Testi, Spearman- Brown Sıra Farkları Korelasyon Analizi teknikleri kullanılmıştır. Bu analizler SPSS 24. paket programında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Eğitim Fakültesi öğrencilerinin problemli internet kullanımları ile yalnızlık düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulurken; problemli internet kullanımları ile yaşam doyumu ve algılanan sosyal destek düzeyleri arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Öte yandan problemli internet kullanımı ile cinsiyet ve sınıf düzeyi arasında anlamlı bir fark bulunmadığı fakat, öğrenim görülen bölüm ve internette geçirilen zamana göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmüştür. Araştırma bulguları ilgili literatür çerçevesinde tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.
The purpose of present study is to investigate the relationship between problematic internet usage and various psychosocial features like loneliness, life satisfaction and perceived social support on Department of Educational Science Students. For this purpose, 463 pre-service teacher (327 women and 136 men) that were studying in Bursa Uludag University Department of Educational Sciences on 2017-2018 educational term have participated in this research. In this study, Problematic Internet Usage Scale (PIUS), UCLA Loneliness Scale, Life Satisfaction Scale, Perceived Social Support Scale and Personal Information Form were used as measurement tools. In this study, Mann Whitney U Test, Kruskal Wallis-H Test, Spearman-Brown Rank Differential Correlation Analysis techniques were used for data analysis. These analyzes were performed in SPSS 24th package program. In the study, a significant positive relationship was found between problematic internet usage and loneliness levels of the students in the Faculty of Education. There is a negative relationship between problematic internet usage of the students in the Faculty of Education and life satisfaction. Also, there is a negative relationship between problematic internet usage of the students in the Faculty of Education and perceived social support levels. Problematic internet usage levels have been found statistically different by department and the duration spent on internet whereas it was not changed statistically by gender, and level of bachelor's degree. The findings of the research were discussed within the framework of relevant literature and recommendations for future research were presented.
URI: http://hdl.handle.net/11452/15250
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Selen AK 10285115.pdf2.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons