Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15224
Title: Piyano eğitiminde öğrencilerin yaratıcılık düzeyleri ile piyano performanslarının incelenmesi
Other Titles: Investigation of students' creativity levels and piano performances in piano education
Authors: Atalay, Mustafa Aydın
Yaşar, Ali Nakı
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Müzik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Eğitim
Müzik eğitimi
Performans
Piyano
Yaratıcılık
Education
Creativity
Music education
Performance
Piano
Issue Date: 5-Nov-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Yaşar, A.N. (2019). Piyano eğitiminde öğrencilerin yaratıcılık düzeyleri ile piyano performanslarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Öğrencilerin iyi bir piyano performansı göstermeleri önemli bir husustur. Piyano performansının sahne kaygısı, özgüven ve öz yeterlilik gibi birçok durum ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu araştırmada; Uludağ Üniversitesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı piyano öğrencilerinin genel yaratıcılık düzeyleri ile piyano performanslarını etkileyen faktörlerin incelenmesi ve genel yaratıcılık düzeyi ile piyano performansı arasındaki ilişki düzeyinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Piyano dersi, müzik eğitimi veren kurumlarda ve özellikle Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalları'nda zorunlu ders olarak okutulduğundan dolayı; Araştırmamızda piyano eğitimi alan öğrencilerin öz yeterlilik algıları ve piyano performansları Gün (2014, s. 49) tarafından geliştirilen "Piyano Performansı Öz yeterlik Ölçeği" ile belirlenirken, öğrencilerin genel yaratıcılık düzeylerinin belirlenmesinde ise Çoban (1999, s. 228) tarafından Türkçe geçerlilik ve güvenirliliği yapılan "Ne Kadar Yaratıcısınız" ölçeği kullanılmıştır. Araştırma kapsamında çıkan sonuçlar SPSS 21.0 paket programında değerlendirilmiş olup, P<0,05 düzeyi istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistik olarak frekans, yüzde aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri kullanılmıştır. Ölçekler ile elde edilen verilerin bağımsız değişkenler ile ilişkisinin değerlendirilmesinde; parametrik test varsayımları sağlandığı için bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Yaratıcılık düzeyi ile piyano performansı öz yeterliliği arasındaki ilişki ise spearman korelasyon analizi ile test edilmiştir. Bu çalışmada, araştırmaya katılan öğrencilerin yarısından fazlasının 20-22 yaş aralığında, kadın ve güzel sanatlar lisesi mezunu olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda; ankete katılan öğrencilerin genel yaratıcılık düzeylerinin düşük olduğu (% -7,66), kadın öğrencilerde Teknik Düzey (% 26,83) ve Performans Düzeyi (% 36,18) ortalamalarının erkeklere oranla (% 23,63 ve 33,07) daha yüksek olduğu görülmüştür. Öğrencilerin mezun oldukları lise ile Genel Yaratıcılık Düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık görülmezken, güzel sanatlar lisesi mezunu öğrencilerin (% 26,06) diğer liselerden mezun olan öğrencilere ( % 22,41) göre Teknik Düzey puan ortalamalarının daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Öğrencilerin piyano çalma süreleri ile Teknik Düzey ve Performans Düzeyi Puan ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edildiği yani 5 yıl ve üzerinde bir süre piyano çalan öğrencilerin 4 yıl ve daha az bir süre piyano çalan öğrencilere göre Teknik Düzey (% 26,43 ve %22,33) ve Performans Düzeyi (% 35,64 ve %32,23) puan ortalamaları daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca öğrencilerin Genel Yetenek Düzeyleri ile Performans Düzeyleri puan ortalamaları arasında pozitif yönlü ancak zayıf ilişki olduğu buna göre öğrencilerin yaratıcılık becerileri arttıkça piyano performans düzeylerinin de arttığı sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak erken yaşta müzik eğitimine başlanılmasının ve genel yaratıcılık düzeyi piyano performansının öz yeterliliğe olumlu katkı sunan iki önemli unsur olduğu tespit edilmiştir.
It is an important consideration for students to have a good performance of piano. It is known that piano performance is associated with many situations such as stage anxiety, self-confidence and self-efficiency. The present research aims to examine the factors affecting the overall creativity levels and piano performances of the students of Uludağ University Department of Music Education and to investigate the level of the relationship between general creativity level and piano performance. Since the piano lesson is taught as a compulsory course in music education institutions and especially in the Departments of Music Education, in this study, while the self-efficiency perceptions and piano performances of the students taking piano education were determined by the Piano Performance Self-Efficiency Scale developed by Gün (2014, s. 35) and the effective and reliable Turkish scale of "How Much Creative you are?" by Çoban (1999, s. 228) was used to determine the general creativity levels of the students. The results revealed in the scope of the research have been evaluated in SPSS 21.0 package program and P <0.05 level was considered statistically significant. In the analysis of data, the value of frequency, percentage of arithmetic average and standard deviation were used as descriptive statistics. In evaluating the relationship between the data obtained with the scales and independent variables, since parametric test assumptions were provided, independent sample t test and one way analysis of variance (ANOVA) were used. The relationship between creativity level and piano performance self-efficiency was tested with spearman correlation analysis. More than half of the students participated in this study were female and fine arts graduates of high school between the age of 20-22. As a result of this research, it was observed that, the average level of creativity of the students who participated in the survey was low (-7.66 %), the technical level of female students (26.83 %) and the performance level (36.18 %) were higher than the average of male students (23.63 % and 33.07). While there was no significant difference between the high school graduates level and the General Creativity Levels of the students, it was observed that the average technical level scores of the high school students (26.06 %) were higher than the high school graduates (22.41 %). Statistically significant differences were found between the piano playing time of the students and the mean scores of Technical Level and Performance Level. In other words, the students who play the piano for 5 years or more have higher technical level (26.43 % and 22.33 %) and performance level scores (35.64 % and 32.23 %) than the students who play the piano for 4 years or less. In addition, it is concluded that there is a positive but weak relationship between the students' General Ability Levels and Performance Levels mean scores, and as the creativity skills of the students increase, their piano performance levels also increase. As a result, it has been found that the beginning of music education at an early age and the piano performance of general creativity level are two important factors that contribute positively to self-efficiency of piano performance.
URI: http://hdl.handle.net/11452/15224
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10308638.pdf3.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons