Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15201
Title: Eğitsel robotik uygulamalarda probleme dayalı öğrenmenin ilkokul öğrencilerinin problem çözme becerilerine etkisi
Other Titles: The effect on problem solving skills of elementary schools students of problem based learning in educational robotic
Authors: Yılmaz, Nuray
Tatlısu, Merve
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı.
Keywords: Problem çözme becerisi
Öğrenci görüşleri
Eğitsel robotik uygulamalar
İlkokul kademesi
Problem solving skills
Student opinions
Educational robotic applications
Elementary school level
Issue Date: 30-Dec-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Tatlısu, M. (2019). Eğitsel robotik uygulamalarda probleme dayalı öğrenmenin ilkokul öğrencilerinin problem çözme becerilerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmanın amacı, probleme dayalı yürütülen eğitsel robotik uygulamaların ilkokul öğrencilerinin problem çözme becerilerine etkisini ve öğrencilerin eğitsel robotik uygulamalar hakkındaki görüşlerini incelemektir. Araştırma kapsamında karma yöntem araştırma desenlerinden gömülü desen kullanılmıştır. Araştırmanın nicel aşamasında zayıf deneysel modellerden tek grup ön test-son test modeli, nitel aşamasında ise durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Bursa ilinin Nilüfer ilçesinde yer alan özel bir okulda öğrenim gören 18 kız, 42 erkek toplamda 60 kişiden oluşan üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada yapılan öğretimin ilkokul öğrencilerinin problem çözme becerilerine etkisini belirlemek amacıyla Ge (2001) tarafından geliştirilen, Coşkun (2004) tarafından Türkçe 'ye çevrilen "problem çözme becerisi" ölçeği uygulanmıştır. Öğrencilerin robotik etkinliklere yönelik düşünce ve duygularını belirlemek amacıyla ise, araştırmacı tarafından geliştirilen "eğitsel robotik uygulamalar mülakat formu" üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenim gören 3 kız, 9 erkek toplam 12 öğrenciye uygulanmıştır. İlişkili-Örneklem t Testi sonuçlarına göre öğrencilerin problem çözme becerilerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p=0,000). Ayrıca hesaplanan etki büyüklüğü değeri(d=0,85); yapılan öğretimin ilkokul öğrencilerinin problem çözme becerilerine büyük derecede etkisi olduğunu göstermektedir. Bağımsız Örneklem t testi sonuçlarına göre, öğrencilerin problem çözme becerileri cinsiyete göre (p=0,08) istatistiksel olarak farklılık göstermemektedir. Araştırma kapsamında elde edilen nitel sonuçlara göre, öğrencilerin robotik etkinlikleri eğlenceli buldukları, ders esnasında kendilerini mutlu hissettikleri sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrenciler ilerleyen yıllarda robotik çalışmaları öğrenmeye devam edeceklerini de ifade etmişlerdir.
The aim of this research is to examine the effect of educational robotic applications on problem solving skills of primary school students and their opinions about educational robotic applications. Within the scope of the research, the Embedded Design that is one of the mixed method research design was utilized. In the quantitative phase of the study, one-group pre-test and post-test model, one of the weak experimental models, were used and in qualitative stage of research, case study was applied. The sample of the study consisted of 18 girls and 42 boys who were studying in a private school in Nilüfer that district of Bursa. For the aim of the research, the Problem-Solving Skills scale which is developed by Ge (2001) and translated in Turkish Language by Coskun (2004) was applied in order to determine the effect of education on problem solving skills of the students. Also, semi-structured interviews were conducted with twelve students form third grade and fourth grade, three girls and nine boys, to determine the students' thoughts and feelings about robotic activities. According to Paired-Samples t Test results, a statistically significant difference was found in students' problem-solving skills (p=0.000). In addition, the effect size value (d=0.85); shows that the education has a significant effect on the problem-solving skills of the students. According to results of Independent Samples t Test, the problem-solving skills of primary school students do not differ statistically according to their gender (p = 0.08). According to the acquired results in the qualitative stage of the research, it was found that the students found robotic activities enjoyable and felt happy during the class. The students also stated that they will continue to learn robotic studies in the following years.
URI: http://hdl.handle.net/11452/15201
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
REFNO 10322841 Merve-Tatlısu.pdf1.71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons