Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1512
Title: Vergi afları karşısında mükelleflerin adalet algısı ve vergiye gönüllü uyumu: Bursa ili örneği
Other Titles: Taxpayers' perception of tax justice and voluntary compliance to tax towards tax amnesties: The sample case of Bursa province
Authors: Yıldırım, Zuhal
Polat, Orhan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Teorisi Bilim Dalı.
Keywords: Vergi
Vergi affı
Adalet algısı
Vergi uyumu
Mükellef
Bursa
Taxpayer
Tax amnesty
Perception of tax justice
Tax compliance
Issue Date: 25-May-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Polat, O. (2018). Vergi afları karşısında mükelleflerin adalet algısı ve vergiye gönüllü uyumu: Bursa ili örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma Türkiye' de Bursa ili baz alınarak vergi mükelleflerinin, vergi aflarına yönelik görüşlerinin vergi adaleti algısı ve vergi uyumu üzerinde etkisinin olup olmadığını araştırmayı amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında, 754 denekten elde edilen veriler dikkate alınmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenirlilikleri Cronbach Alfa Katsayısı yöntemi ile test edilmiştir. Ölçeklerin geçerliliklerinde ise Faktör analizi yöntemi kullanılmıştır. Ölçeklerin güvenirlilik ve geçerlilikleri belirlendikten sonra araştırma hipotezleri Basit Doğrusal Regresyon Analizi ile test edilmiştir. Araştırma sonucunda vergi mükelleflerinin vergi aflarıyla birlikte adalet algıları ve vergiye uyum düzeylerinin değiştiği, vergi aflarına ilişkin olumsuz görüşlerin vergi adaleti algısını ve vergi uyumunu azalttığı tespit edilmiştir.
This study aimed aimed at investigating whether taxpayers'in wiews towards tax amnesties have an infwence on the perception of tax justice and tax compliance basing on Bursa Province in Turkey. Within the scope of this study, the data obtained from 754 experimental, subjects have been taken into consideration. The reliability of the scales used in the study was tested by the Cronbach Alpha Coefficient method. In the validity of the scales, factor analysis method has been used. Study hypothesis have been tested with Simple Linear Regression Analysis after the reliabilityand validity of scales were designated. As a result of this study it has been determined that taxpayers'perception of justice and level of tax compliance change by the help of tax amnesties and adverse opinios regarding tax amnesties decrease the tax compliance and the perception of of tax justice.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1512
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
504759.pdf4.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons