Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1506
Title: Modern dönem İtalyan bestecilerinin kontrbas eserleri ve kontrbas eğitimine katkıları
Other Titles: Modern era Italian composer's masterpieces for the contrabass and contrubitions to the education of the contrabass
Authors: Demirbatır, R. Erol
Acar, Sibel
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Müzik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: İtalyan besteciler
Klasik müzik
Kontrbas eserleri
Modern dönem
Classical music
Contrabass compositions
Italian composers
The modern era
Issue Date: 26-Mar-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Acar, S. (2018). Modern dönem İtalyan bestecilerinin kontrbas eserleri ve kontrbas eğitimine katkıları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, modern dönem İtalyan bestecilerinin kontrbas literatürüne yaptıkları katkıları ortaya koyma ve modern dönem eserlerini belirleme amacına yönelik olarak yapılmıştır. Araştırmanın problem cümlesi modern dönem İtalyan bestecilerinin kontrbas eserleri ve kontrbas eğitimine katkıları nelerdir? şeklinde belirlenmiş ve problem cümlesine bağlı olarak dört alt probleme yanıt aranmıştır. Araştırmanın evrenini, modern dönem İtalyan bestecilerinin kontrbas eserleri ve kontrbas eğitimi veren Türk ve İtalyan eğitimciler oluşturmaktadır. Bu kapsamda modern dönem İtalyan kontrbas bestecilerinin eserlerine ulaşılabilmesi için kaynak tarama yöntemi kullanılmış, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası kitap, dergi, makale, tez ve benzeri yayınlar incelenmiş, internet kaynaklarından yararlanılmış, araştırmaya katılan uzmanlar ile de yüz yüze ya da elektronik posta yoluyla görüşülerek yazılı veriler elde edilmiştir. Problemin çözümüne yönelik kaynak taraması ile elde edilen veriler sınıflandırılarak tablolaştırılmış ve değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda modern dönem kontrbas eserlerinin nicelik açısından kontrbas literatürüne büyük katkıda bulunduğu, dönemin kontrbasçı bestecilerinin birçok eser bestelediği, dönemin önemli bestecilerine ait eserlerin gerek kontrbas eğitiminde gerekse konser programlarında İtalya'da yer aldığı ancak ülkemizde çok az yer verildiği belirlenmiştir.
This research has been made with the purpose of putting for the contributions the Italian composers made to the contrabass literature and determining the works of the modern era. The crucial sentence of the research has been defined as "What are the contrabass works of modern era Italian composers?" and answers to four sub-problems belonging to the crucial sentence have been looked for. The scope of the research is composed of Turkish and Italian academicians who provide contrabass works and contrabass training of contemporary Italian composers. The method of source scanning has been used to reach the modern era Italian contrabass composers, the national and international materials related with the subject such as book, periodical, article, thesis, paper and bulletin have been examined, internet sources have been utilised, written data have been obtained from the specialists who take part in the research either by way of talking face to face or by e mail. The data obtained by source scanning related to problem solving have been put in tables by classification. The data obtained by the source search for the solution of the problem are tabulated and evaluated. At the end of research it was defined that modern era contrabass works have provided great contributions to the contrabass literature from the point of quantity and the contrabass composers of the modern era have produced lots of works and those works belonging to important composers have been both used in contrabass education and in concert programs in Italy but unfortunately this hasn't been the same in our country.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1506
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
522438.pdf1.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons