Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/14987
Başlık: Yatırım ve kalkınma bankalarının performans analizi: 2013-2018 dönemi
Diğer Başlıklar: Performance analysis of investment and development banks: Between 2013-2018
Yazarlar: Yılmaz, Derya
Mustafayeva, Zülfiye
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Yatırım ve kalkınma bankaları
CAMELS analizi
Ticari bankalar
Performans analizi
Investment and development banks
Performance analysis
Commercial banks
CAMELS analysis
Yayın Tarihi: 25-Şub-2020
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: Mustafayeva, Z. (2020). Yatırım ve kalkınma bankalarının performans analizi: 2013-2018 dönemi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Yatırım ve kalkınma bankaları, yatırımların finansmanın öncü rol oynadıkları için bir ülkenin kalkınmasında oldukça önemlidirler. Bu çalışmanın amacı yatırım ve kalkınma bankalarının 2013-2018 yılları arasındaki performanslarını tespit etmektir. Veri setini Türkiye’de faaliyet gösteren 13 adet yatırım ve kalkınma bankasına ait rasyolar oluşturmaktadır. Yatırım ve kalkınma bankalarının performansını ölçmek için CAMELS analizi yöntemi kullanılmıştır. CAMELS değerlerine esas olan endeks puanı mevduat bankaların aynı döneme ait finansal rasyoları (toplam 25 rasyo) dikkate alınarak hesaplanmıştır. Yapılan analiz çerçevesinde yatırım ve kalkınma bankalarının performansları ticari bankalar ile kıyaslanmıştır. Yatırım ve kalkınma bankalarının toplam performans değerlerinin ticari bankalardan yüksek olduğu görülmüştür. CAMELS analizinin bileşenleri açısından değerlendirildiğinde yatırım ve kalkınma bankalarının sermaye yeterliliği (C) ve yönetim kalitesi (M) bileşenlerinde daha yüksek performansa sahipken, ticari bankaların aktif kalitesi (A), kazançlar (E), likidite durumu (L) ve piyasa riskleri (S) bileşenlerinde daha yüksek performans göstermiştir. Yatırım ve kalkınma bankalarının ticari bankalar karşısında daha yüksek performans değerine sahip olmasında en etkili rasyo şube başına net kar rasyosu olmuştur.
Investment and development banks are very important in the development of a country because they play a leading role in financing investments.The aim of this study is to determine the performance of investment and development banks between 2013- 2018.Dataset consists of financial ratios of 13 investment and development banks operating in Turkey. CAMELS analysis method has been used to measure the performance of investment and development banks. The index score based on the CAMELS values has been calculated by taking into account the financial ratios of the commercial banks (25 ratios in total). Within the framework of the analysis, the performances of investment and development banks have been compared with commercial banks. Total performance value of investment and development banks was higher than that of commercial banks.Within the framework of the components of CAMELS analysis, while investment and development banks have a higher performance in the the capital adequacy (C) and management (M) components, commercial banks have a higher performance in asset quality (A), earnings (E), liquidity (L) and sensitivity (S) components.The most effective ratio for the performance of investment and development banks was the net profit per branch.
URI: http://hdl.handle.net/11452/14987
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
zülfiye_mustafayeva.pdf3.2 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons