Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14969
Title: Cimnastik antrenörlerinde iş doyumu ve örgütsel bağlılık durumlarının incelenmesi
Other Titles: Examination of job satisfaction and organizational commitment situations of gymnastic coaches
Authors: Arabacı, Ramiz
Köse, Mehmet
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
Keywords: Cimnastik
Antrenör
Örgütsel bağlılık
İş doyumu
Gymnastics
Coach
Job satisfaction
Organizational commitment
Issue Date: 25-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Köse, M. (2019). Cimnastik antrenörlerinde iş doyumu ve örgütsel bağlılık durumlarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmanın amacı Cimnastik antrenörlerinde iş doyumu ve örgütsel bağlılık durumlarını incelemektir. Araştırma grubu Türkiye'de aktif olarak Cimnastik antrenörlüğü yapan 67 kadın, 71 erkek toplam 138 antrenörden oluşmaktadır. Araştırmada anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan antrenörlerin demografik bilgilerinin yanı sıra "İş doyum Ölçeği" ve "Örgütsel Bağlılık Ölçeği" veri toplama aracı olarak uygulanmıştır. Verilerin analizinde frekans (n) ve yüzde (%) değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca araştırmada değişkenler arasındaki farkı bulabilmek amacıyla bağımsız T-testi, Anova testi, Tukey testi ve korelasyon (r istatistiği) testleri yapılmıştır. Araştırmanın anlam düzeyi p< 0,05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında araştırma değişkenlerinden antrenörlerin çalıştığı kurum, medeni durum, yaş durumu ve çalıştırılan öğrenci yaş grubuna göre iş doyumu ve örgütsel bağlılık durumlarında değişiklikler olduğu gözlenmiştir. Ayrıca araştırmanın en önemli sonucu ise antrenörlerin iş doyumu ile örgütsel bağlılık durumları arasında pozitif korelasyon olduğu gözlenmiştir.
The aim of present study is to investigate job satisfaction and organizational commitment in gymnastic coaches. The study group is consist of 67 female and 71 male in total 138 active Turkish gymnastics coaches. Survey method is used in this research. In addition to the demographic information of the coaches, "Job Satisfaction Scale" and "Organizational Commitment Scale" were used as data collection tools. Frequency (n) and percentage (%) percent were calculated in the analysis of the data. In addition, differences between variables were searched, independent T-test, Anova test and correlation (r statistics) analysis were performed. The significance level of the study was accepted as p <0.05. When the results of the research were examined, the variables of the research were seen on the job satisfaction and organizational commitment status according to the institution, marital status, age status and the student age group employed by the coaches. In addition, the most important result of the research was found to be a positive correlation between job satisfaction and organizational commitment of the coaches.
URI: http://hdl.handle.net/11452/14969
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MEHMET_KÖSE.pdf2.83 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons