Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14941
Title: Eğitsel robotik kodlama dersi veren öğretmenlerin öğretim programlarındaki kazanımlara yönelik görüşleri
Other Titles: The views of teachers educational robotic coding course about objectives of the curriculum
Authors: Sarıtaş, Mustafa
Akdoğan, Esra Alıç
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı.
Keywords: Robotik kodlama
Öğretim programı
Bilişim teknolojileri bilgi-işlemsel düşünme
Kazanımlar
Robotic coding
Curriculum
Information technologies computational thinking
Achievements
Issue Date: 10-Jan-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Akdoğan, E. A. (2020). Eğitsel robotik kodlama dersi veren öğretmenlerin öğretim programlarındaki kazanımlara yönelik görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Robotik kodlama eğitimi, öğrencilerin bilgi-işlemsel düşünme yoluyla problem çözme, algoritmik düşünme, genelleme, soyutlama ve ayrıştırma gibi bağlamsal düşünmelerini oluşturmada önemli kazanımlar sunan bir öğretim metodudur. Eğitsel robotik kodlama dersi veren öğretmenlerin bu programdaki kazanımlarının ölçülmesini amaçlayan bu çalışmada Bursa ili Nilüfer ilçesindeki özel ortaokullarda robotik kodlama dersi veren 106 Öğretmen'den elde edilen veriler incelenmiştir. Çalışmada betimlemeye dayalı nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği uygulanarak toplanan veriler SPSS sürüm 22 paket program ile analiz edilmiştir. Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin farklılıkların belirlenebilmesi amacıyla normallik koşullarının sağlanması ile bağımsız gruplarda t-testi (Independent Sample t-test) ve Tek Yönlü ANOVA testleri yapılarak farklılıkların belirlenmesi sağlanmıştır. Yapılan analizler sonrasında elde edilen bulgulara göre Eğitsel robotik kodlama dersini veren öğretmenlerin bu dersin öğrencilere problem çözme, yaratıcı düşünme, sayısal düşünme, verimli çalışma, sistematik ve analitik düşünme, tasarlama gibi kazanımlar sağladığı görüşünde oldukları belirlenmiştir. Robotik dersinin laboratuvarda verilmesi ise dersin etkinliğini artıran önemli bir faktör olarak görülmektedir. Ayrıca ortaokullar da bu ders için ayrılan ders saatinin gerekli ve yeterli bir öğrenme için yeterli gelmediğini, öğretmen açısından rehberliklerin bu süreçte çok da yeterli bir düzeyde olmadığını, programdaki kazanımlara bağlı hedeflerin yeterli bir şekilde belirlenmediği sonucunu ortaya konulmuştur.
Robotic coding education is a teaching method that offers significant gains in creating contextual thinking of students such as problem solving, algorithmic thinking, generalization, abstraction and decomposition through computational thinking. In this study, which aims to measure the gains of teachers giving educational robotic coding lessons in this program, the data obtained from 106 teachers who gave robotic coding lessons in private secondary schools in Bursa, Nilüfer district were examined. In the study, the data collected from the quantitative research methods based on descriptive method was applied and analyzed with SPSS version 22 package program. In order to determine the differences regarding the demographic characteristics of the participants, the t-test (Independent Sample t-test) and One-Way ANOVA tests were carried out in independent groups to determine the differences. According to the findings obtained after the analysis, it has been determined that the teachers who teach the Educational robotic coding course provide the students with acquisitions such as problem solving, creative thinking, numerical thinking, efficient work, systematic and analytical thinking, design. Giving the robotics lesson in the laboratory is seen as an important factor that increases the efficiency of the lesson. In addition, it has been revealed that the hours allocated for this course are not sufficient for necessary and sufficient learning, the guidance for teachers is not at a sufficient level in this process, and the goals related to the achievements in the program are not determined sufficiently.
URI: http://hdl.handle.net/11452/14941
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Numaralandırılmış EĞİTSEL ROBOTİK KODLAMA Rev.2.pdf1.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons