Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14615
Title: 0-24 aylık bebeği olan ebeveynlerin bebek bakımında uyguladıkları geleneksel yöntemler
Other Titles: Traditional methods in ınfant care by parents to 0-24 months old babies
Authors: Ergin, Ahmet
Acar, Güliz Aydemir
Baltacı, Kerim
Keywords: Bebek bakımı
İnfant care
Çocuk bakımı
Geleneksel tıp
Ebeveynler
Child care
Traditional medicine
Parents
Issue Date: 10-Sep-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Ergin, A. vd. (2020). "0-24 aylık bebeği olan ebeveynlerin bebek bakımında uyguladıkları geleneksel yöntemler". Bursa Uludağ Üniversitesi Güncel Pediatri, 18(3), 370-389.
Abstract: 0-24 aylık bebeği olan ebeveynlerin, bebek bakımında uyguladıkları geleneksel yöntemlerin dağılımını belirlemek ve sosyodemografik faktörlerle ilişkisini incelemektir. Tanımlayıcı tip araştırmaya, Eylül-Ekim 2018 tarihlerinde, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin pediatri polikliniklerine başvuran, 0-24 ay çocuğu olan ebeveynler dahil edilmiştir. Örneklem büyüklüğü 384 hesaplanmıştır. Çalışmaya gönüllü katılımcılara yüz yüze görüşme tekniği ile 56 sorudan oluşan bir soru formu uygulanarak veriler toplanmıştır. SPSS 15 programı ile veriler analiz edilmiştir. Araştırmaya 351 kişi katılmıştır (%91,4). Anne yaş ortalaması 29,4±5,6; baba yaş ortalaması 32,7±5,9 ‘dur. 0-24 ay arasında çocuğu olan ebeveynlerin %97,2’si bebek bakımında en az bir geleneksel yöntem uyguladığını belirtmiştir. En fazla uygulanan üç geleneksel yöntem sırasıyla tuzlama (%65,0), nazardan korunma (%49,9) ve perine bakımı (%46,2) ile ilgili yöntemlerdir. Anne yaşının genç olması (p=0,002), aile büyükleri ile birlikte yaşamak (p=0,008), bebek bakımı konusunda bilgileri kitap dışı kaynaklardan öğrenmek (p=0,016) bebek bakımında geleneksel yöntemleri uygulamada bağımsız risk faktörleridir (p<0,05). Geleneksel yöntemler ebeveynlerin büyük çoğunluğu tarafından bebek bakımında uygulanmaktadır.
To determine the distribution of the traditional methods used in infant care by parents with 0-24 months old infants and to investigate their relationship with sociodemographic factors. A descriptive study was conducted between September and October 2018 in a pediatric outpatient clinic of Denizli Pamukkale University Medical Faculty Hospital. The sample size was calculated as 384. Data were collected by applying a questionnaire consisting of 56 questions to the volunteer participants using a face-to-face interview technique Data were analyzed with SPSS 15 program. The study had 351 participants (91.4%). The mean age of the mothers was 29.4 ± 5.6; the mean age of the fathers was 32.7 ± 5.9 years. Of the parents, 97.2% who have children between 0-24 months stated that they used at least one traditional method in baby care. The three most commonly used methods were salting (65.0%), protection from evil eye (49.9%) and perineal care (46.2%), respectively. Lower maternal age (P=0,002), living with grandparents (p=0,008), learning about infant care from nonbook sources (p=0,016) are independent risk factors in applying traditional methods of infant care (p<0,05). Conventional methods are used by the majority of parents in infant care.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1450755
http://hdl.handle.net/11452/14615
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2020 Cilt 18 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_3_7.pdf1.05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons