Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14564
Title: Klasik gitar için yazılmış başlangıç metotlarının karşılaştırılarak incelenmesi
Other Titles: The evaluation and comparison of beginning methods for classic guitar
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü.
Aydoğan, Murat
Demirbatır, R. Erol
Keywords: Klasik gitar
Klasik gitar eğitimi
Klasik gitar literatürü
Klasik gitar başlangıç metotları
Metot analizi
Classic guitar
Classic guitar education
Classic guitar literature
Classic guitar beginning methods
Method analysis
Issue Date: 31-Jan-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydoğan, M. ve Demirbatır R.E. (2018). “Klasik gitar için yazılmış başlangıç metotlarının karşılaştırılarak incelenmesi”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(34), 147-183.
Abstract: Bu araştırmada klasik gitar edebiyatından uzman görüşleri alınarak seçilen ulusal ve uluslararası başlangıç metotlarının incelenerek analizinin yapılması, benzerlik ve farklılıkların ortaya konulması ve yine uzman görüşleri doğrultusunda gitar eğitimine ilişkin yönlendirici yaklaşımların belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada yöntem olarak tarama modeli kullanılmış, Araştırma evrenini klasik gitar için yazılmış ulusal ve uluslararası başlangıç metotları, örneklemi ise bu metotların içinden uzman görüşleri alınarak seçilmiş ulusal ve uluslararası altı başlangıç metodu oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında; konuyla ilgili kitap, makale, tez, internet ve kütüphane ortamları incelenerek kaynak taraması yapılmış, gitar eğitimcilerine klasik gitar eğitiminde kullanılan başlangıç metotlarına ilişkin görüşlerini almak amacıyla görüşme formu uygulanmıştır. Bu metotlar, belirlenen değerlendirme ölçütlerine göre analiz edilmiştir. Araştırmanın sonunda metot analizlerinden ve gitar eğitimcilerine uygulanan görüşmelerden elde edilen veriler doğrultusunda benzerlik ve farklılıkların ortaya konulduğu sonuçlar karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş ve öneriler geliştirilmiştir.
The aim of this research was to analyze the chosen national and international classic guitar beginning methods by expert opinions, to define similarities and differences, and to develop constructive feedback for guitar education again considering the expert opinions. Survey system was used as a part of the research project. The project involved national and international beginning methods for classic guitar and six methods were chosen via expert opinions as examples. The data was collected from subject-related books, articles, thesis, internet, and library via literature review and expert opinion forms were prepared to obtain the opinions of guitar instructors regarding the beginning methods used in classic guitar education. These methods were analyzed according to the evaluation criteria. In conclusion, the data from method analyzes and expert opinion forms were evaluated to define similarities and differences, and constructive feedback was developed.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/428330
http://hdl.handle.net/11452/14564
ISSN: 1302-2423
2564-6834
Appears in Collections:2018 Cilt 19 Sayı 34

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19_34_7.pdf566.33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons