Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14552
Title: Nosema ceranae ile doğal enfekte balarısı kolonilerinde noseba®’nin etkinliğinin araştırılması
Authors: Altav, Yiğit
Zengin, Suna Aslı
Bursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
0000-0002-2875-8003
0000-0003-3415-2582
0000-0002-0020-2708
0000-0002-3190-1261
0000-0001-9727-0522
Aydın, Levent
Özüiçli, Mehmet
Girişgin, Ahmet Onur
Saygın, Betül
Çimenlikaya, Nurgül
Keywords: Balarısı
Honeybee
Nosema ceranae
Noseba
Etkinlik
Nosema ceranae
Noseba
Efficiency
Issue Date: 15-Feb-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, L. vd. (2020). "Nosema ceranae ile doğal enfekte balarısı kolonilerinde noseba®’nin etkinliğinin araştırılması". Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 39(1), 10-14.
Abstract: Bu çalışmada, Arion İlaç Ar-Ge Merkezi ve Bavet İlaç San. ve Tic. A.Ş. tarafından geliştirilen, Origanum minutiflorum ve Laurus nobilis esansiyel yağ karışımı ile vitamin bileşiklerinin (Noseba®), Nosemosis ile doğal enfekte balarısı kolonilerinde etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Bursa yöresi İkizce köyünde Mayıs 2019’da 10’ar çerçeveli kolonilerden sindirim yönteminde pozitiflik/negatiflik kontrolü için kovan başı en dış çerçeveden 30’ar arı muayene edilip, pozitif çıkan kolonilerden Neubauer lamına alınarak ışık mikroskobunda 40x10 büyütmede sayılıp Shimanuki-Knox formülü ile arı başına düşen spor sayısı tespit edilmiştir. Pozitif kovanlar spor sayıları dikkate alınarak 7’şerli 4 gruba ayrılmış, toplam 28 kovan çalışmada kullanılmıştır. Üç ayrı deneme grubunda 1 lt 1:1’lik şeker şurubuna sırasıyla 20, 40 ve 80 cc Noseba® karıştırılmış, Nosema-pozitif bir adet kontrol grubu ise deneme sonuna kadar tedavi edilmeden bırakılmıştır. Nosema sayımını takiben 2 gün üst üste 0,5 lt Noseba® karışımları tedavi gruplarındaki kolonilere oral yolla verilmiştir. Tedavi sonrası +1, +5, +10 ve +15. günlerde tekrar spor sayımı yapılmış, kontrol grubu ile istatistiki olarak karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak kontrol grubu ile karşılaştırıldığında sırası ile 1. tedavi grubu %34,2; 2. tedavi grubu %67,2 ve 3. tedavi grubu % 99,9 etkili bulunmuş, kontrol grubu çalışma sonunda 3. tedavi grubu (80 cc) ile tedavi edilmiş ve %99,9’luk etkinlik saptanmıştır. Çalışma süresince Noseba®’dan kaynaklı hiçbir yan etki ve koloni kaybı görülmemiştir.kkk
In this study, we aimed to determine the effectiveness of Noseba® which is developed by Arion Drug Research Center and Bavet Drug Corporation which containing Origanum minutiflorum and Laurus nobilis essential oil mixture with vitamin, in honeybee colonies naturally infected with Nosemosis. In May 2019, 25 individual bees were examined from the outer frame of the hive, for the control of positivity and negativity from the colonies with ten frames in the İkizce village of Bursa region. The number of spores per bee was determined with Shimanuki-Knox formula by using Neubauer slide from the positive colonies and counted at 40 × magnification under the light microscope. Positive hives were divided into four groups considering the number of spores, each group consisted of 7 hives and a total of 28 hives were used in the study. In three treatment groups, Noseba® solution was added into one litre of 1:1 sugar syrup with amounts of 20, 40 and 80 cc, respectively. One positive control group was remained untreated until the end of the experiment. 0.5 lt of Noseba® mixture were given orally to the colonies in the treatment groups for two consecutive days following the Nosema count. +1, +5, +10 and +15 days after treatment were re-counted and compared with the control group statistically. As a result, when compared with the control group, the first treatment group was 34.2%, the second treatment group was 67.2% and the third treatment group was found 99.9% effective, respectively. The control group was treated with the mixture as were used in the third treatment group (80 cc) at the end of the study and 99.9% efficacy was determined. No side effects and colonyloss were observed from Noseba® during the study.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1221216
http://hdl.handle.net/11452/14552
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2020 Cilt 39 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39_1_1.pdf598.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons