Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14309
Title: Bir süt sığırı işletmesinde botulismus
Other Titles: Botulism in a dairy herd
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Çatık, Serkan
Akgül, Gülşah
Mecitoğlu, Zafer
Şentürk, Sezgin
Keywords: Sığır
Cattle
Botulismus
Toksin
Tip C
Tip D
Botulism
Toxin
Type C
Type D
Issue Date: 17-Apr-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çatık, S. vd. (2012). "Bir süt sığırı işletmesinde botulismus". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 32 (2), 53-56.
Abstract: Bu olgu sunumunda botulismuslu 5 sığırın klinik, hematolojik ve biyokimyasal analiz sonuçlarının rapor edilmesi amaçlanmıştır. Etkilenen sığırlardaki en önemli klinik bulgular iştahta azalma, ataksi, yerde yatma, iğne batırıldığında kuyruk tonusu ve sensitivitesinin azalması, dil tonusu kaybı ve salivasyon idi. Botulismusun kesin tanısı, çalışılan toksinin rumen ve barsak içeriği ile yem maddelerinde varlığının ortaya konması temeline dayandırıldı. Sığırlarda Clostridium botulinum tip C ve D’nin toksinlerinin direkt izole edilmesiyle botulismus tanısı doğrulandı.
In this case report, the clinical, hematological and biochemical analyses results of 5 cattle with botulism were aimed to report. The most important clinical signs in affected cattle were decreased appetite, ataxia, recumbence, reduction of tail tone and sensitivity to prick with a needle, loss of tongue tone, and salivation. A definitive diagnosis of botulism was based on demonstration of the performed toxin in ruminal and intestinal contents and feeding materials. Clostridium botulinum type C and D was confirmed by direct toxin isolation in cattle.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144331
http://hdl.handle.net/11452/14309
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2013 Cilt 32 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32_2_9.pdf255.74 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons