Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/14299
Başlık: Comparison of two cow side bhba tests for diagnosis of subclinical ketosis
Diğer Başlıklar: Subklinik ketozis’in tanısı için iki bhba testinin karşılaştırılması
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Demir, Gülşah
Mecitoğlu, Zafer
Çatık, Serkan
Şentürk, Sezgin
Anahtar kelimeler: BHBA
Subklinik ketozis
Ketozis
Subclinic ketosis
Ketosis
Yayın Tarihi: 11-Haz-2012
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Demir, G. vd. (2012). "Comparison of two cow side bhba tests for diagnosis of subclinical ketosis". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 31(1), 25-28.
Özet: Ketosis is a disease of high yielding dairy cows caused by negative energy balance. Subclinical ketosis is a type of disease in which keton bodies in blood are elevated but not enough to cause clinical findings. Economic impact of subclinic ketosis makes disease one of the most important problems of dairy industry. Quick and accurate diagnosis of sublinical ketosis is crucial for economic development of a dairy herd thus in presented study two cowside BHBA test were compared according to two different blood BHBA cutoff values. Sensitivities were found to be 58%, 50% and specifities were 84%, 93% respectively for cut off points of 1.2 and >1.4mmol/L. overall specifity and sensitivity levels calculated indicates that Precision Xtra™ could be used for detection of blood BHBA levels in suspected cows at the same time Precision Xtra™ is quicker than Ketosite analysis takes 20 seconds per sample however with Ketosite one analysis takes about 2 minutes.
Ketozis yüksek süt verimli ineklerde negative enerji dengesizliğine bağlı meydana gelen bir hastalıktır. Subklinik ketozis, kanda keton cisimciklerinin yükselmesiyle oluşan fakat klinik düzeyde semptom görülmemesiyle karakterize bir hastalıktır. Süt sektörünün en önemli hastalığından biri olan subklinik ketozisin ekonomik etkisi fazladır. Subklinik ketozisin hızlı ve doğru tanısı süt sığırcılığın ekonomik gelişimi için önemlidir, sunulan bu çalışmada iki BHBA testi kandaki iki farklı BHBA sınır değerine gore karşılaştırılmıştır. Sensitivite 1.2 mmol/L ye göre %58, 1.4mmol/L ye gore %50 ve spesifite 1.2 mmol/L ye göre %84, 1.4mmol/L ye gore %93 bulunmuştur. Hesaplanan spesifite ve sensivite değerleri gösteriyorki Precision Xtra™ şüpheli sığırların kanlarındaki BHBA düzeylerinin ölçümü için kullanılabilir aynı zamanda Precision Xtra™, Ketosite dan daha hızlıdır çünkü Precision Xtra™ analizi 10 saniyede Ketosite 2 dakikada analizi yapmaktadır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144362
http://hdl.handle.net/11452/14299
ISSN: 1301-3173
Koleksiyonlarda Görünür:2012 Cilt 31 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
31_1_2.pdf104.34 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons