Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14270
Title: Merinos ırkı bir koyunda iç organ tutulumlu kazeöz lenfadenitis olgusu
Other Titles: Internal form of caseous lymphadenitis in a merino-sheep
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
İpek, Volkan
Akgül, Ömer
Kahraman, M. Müfit
Öztürkoğlu, Sevda İnan
Büyükcangaz, Esra
Mecitoğlu, Zafer
Mecitoğlu, Gülnaz Yılmazbaş
Keywords: Caseous lymphadenitis
Corynebacterium pseudotuberculosis
Kazeöz lenfadenitis
Mediastinal lenf yumrusu
Böbrek
Karaciğer
Mediastinal lymph node
Kidney
Liver
Issue Date: 19-Apr-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İpek, V. vd. (2012). "Merinos ırkı bir koyunda iç organ tutulumlu kazeöz lenfadenitis olgusu". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 31 (2), 71-76.
Abstract: Koyunlarda Corynebacterium pseudotuberculosis, kazeöz lenfadenitis (KLA) ve iç organlarda apselerle karakterize olan, kronik bir hastalıktır ve koyun yetiştirilen birçok ülkede rapor edilmiştir. Etken, pleomorfik, Gram pozitif ve makrofajlarda çoğalan bir bakteridir. Zayıf yün gelişimi, süt veriminde düşme, üremede bozukluklar nedeniyle önemli ekonomik kayıplara neden olmakta ve çoğunlukla tedaviye yanıt alınamamaktadır. Sunulan vakada iki yaşlı, solunum problemi şikâyeti ile getirilen Merinos ırkı bir koyunda gözlenen KLA olgusu klinik, mikrobiyolojik ve patolojik bulgular eşliğinde değerlendirildi. Nekropsi sonrasında alınan organ numunelerine rutin takip işlemleri uygulanarak mikroskobik incelemeler yapıldı. Mikrobiyolojik incelemede Gram boyama, GBL koyun kanlı agarı, BHI ve MacConkey agara ekim ve CAMP testi uygulandı ve C. pseudotuberculosis identifiye edildi. Mediastinal lenf yumrusunun muayenesinde lamella oluşumlu piyogranulomatöz reaksiyon gözlendi. Karaciğerin histopatolojik muayenesinde ise iyi sınırlanmış apse alanları mevcuttu. Sağ böbrekte ise sadece membranoproliferatif bir glomerulonefritis görüldü. Aşılamanın yanı sıra, serolojik tanı hastalıkla savaşmada çok önemli bir yer tutar; böylece belirlenen enfekte hayvanların ayrılması veya itlafı yoluyla hastalıkla mücadele edilebilir ve bu KLA’nın tam eradikasyonu için gerekli görülmektedir. Ülkemizde küçük ruminantlarda yaklaşık %63 oranında görülen bu hastalığa yönelik olarak, aşılama ve eradikasyon çalışmalarına daha fazla ağırlık verilmesi gerekmektedir
Corynebacterium pseudotuberculosis, caseous lymphadenitis, is a chronic disease characterized with internal organ abscess formation and has been reported in many sheep raised countries. The agent is a pleomorphic, gram-positive bacteria and proliferates within the macrophages. Poor fleece quality, milk production decrease, reproductive disorders are among the causes of economical loses since there is no good response to the treatment efforts. A caseous lymphadenitis case in a pregnant two-year-old Merino sheep with respiratory problems evaluated with clinical, microbiological and pathological findings and presented here. Following necropsy, tissue samples processed routinely, stained with hematoxylin-eosin and examined. For the microbiology Gram staining of the samples was made and samples were cultured on GBL blood sheep, BHI, MacConkey agars and CAMP test was applied and C. pseudotuberculosis bacteriologically identified. Examination of mediastinal lymph node showed lamella formation and a pyogranulomatous reaction. A well-demarcated abscess was observed in the examination of the liver. The right kidney has only a membranoproliferative glomerulonephritis. Along with vaccination, serology has an importance in the detection of infected animals and their culling and is necessary in the complete eradication of caseous lymphadenitis. In that sense, much more importance must be given to the small ruminant vaccination and eradication efforts of the diseases in Turkey in which it has up to 63% prevalence.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144359
http://hdl.handle.net/11452/14270
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2012 Cilt 31 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31_2_11.pdf483.62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.