Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14257
Title: Subklinik mastitisli sığır sütlerinin mikrobiyolojik analizi ve izolatların antimikrobiyal direnç profili
Other Titles: Microbiological analysis and antimicrobial resistance pattern of the ısolates derived from dairy cattle with subclinical mastitis
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Büyükcangaz, Esra
Mat, Burak
Alrahim Ahmed, Mohammed Khider Abd
Keywords: Sığır
Cattle
Subklinik mastitis
Koagulaz Negatif Staphylococcus spp (KNS)
Antimikrobiyal direnç
Subclinical mastitis
Coagulase Negative Staphylococcus spp (CoNs)
Antimicrobial resistance
Issue Date: 19-Apr-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Büyükcangaz, E. vd. (2012). "Subklinik mastitisli sığır sütlerinin mikrobiyolojik analizi ve izolatların antimikrobiyal direnç profili". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 31 (2), 35-44.
Abstract: Bu çalışmada subklinik mastitisli sığır sütlerinin bakteriyolojik ve mikolojik yönden tanımlanması ve elde edilen izolatların antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi hedeflendi. Bu amaçla Bursa ili ile çevre illerdeki 50 farklı sürüden 1600 adet sığıra ait 6400 meme lobu California Mastitis Testi (CMT) ile tarandı. Subklinik mastitisli olduğu tespit edilen sığırlara ait 480 adet süt örneği bakteriyolojik ve mikolojik yönden incelendi. Gram pozitif koklar API-Staphy ® (bioMérieux) ve Gram negatif basiller ise API- 20E® (bioMérieux) ticari identifikasyon panelleri ile identifiye edildi ve sonuçlar API-web sistemi ile değerlendirildi. Örneklerden izole edilen 201 adet bakterinin 48 adedi (% 23.88) Koagulaz Negatif Staphylococcus spp. (KNS) ve 153 adedi (%76.11) diğer genuslardan bakteriler olarak tanımlandı. S.xylosus ve S.epidemidis en fazla izole edilen KNS ve Streptococcus spp. ve E.coli’de KNS’ler dışında en fazla izole edilen genus olarak tanımlandılar. İncelenen süt örneklerinde ayrıca 58 adet mantar ve maya türü saptandı. Bakteriyel izolatların antimikrobiyallere karşı duyarlılığını saptamak amacıyla sekiz farklı gruptan 14 antibiyotik diski ile Kirby-Bauer Antibiyotik Duyarlılık Testi uygulandı ve sonuçlar Eucast 2012 direktiflerine göre değerlendirildi. S.hominis dışında identifiye edilen KNS’lerin tümünde çeşitli grup antibakteriyellere yüksek oranda direnç geliştiği gözlemlendi. Sonuçta iki veya daha fazla gruptaki antimikrobiyal ajana dirençli olduğu saptanan 23 adet KNS ile 26 adet diğer gruplara ait bakterinin çoklu antibiyotik direncine (MDR) sahip olduğu belirlendi.
The aims of this study are (i) to identify the bovine subclinical mastitis cases of dairy cattles in bacteriological and mycological manner, (ii) to determine antibiotic susceptibility patterns of the isolates. For these purposes, 6400 quarters of 1600 cattle from 50 different herds were scanned with California Mastitis Test (CMT) in Bursa and vicinity. 480 milk samples within bovine subclinical mastitis cases investigated by bacteriological and mycological analysis. Gram-positive cocci and Gram-negative bacilli were identified by API-Staphy ® (bioMérieux) and API-20E ® (bioMérieux) commercial identification panels, respectively and the results were evaluated by API-web system. Out of 201 bacteria isolated from samples, 48 (23.88%) and 153 (76.11%) were identified as CNS and other genus of bacteria, respectively. S.xylosus, S.epidermidis from CoNs and Streptococcus spp., E.coli from other bacteria genuses were mostly isolated forms. Beside this, 58 yeast and fungi were also identified within the investigated samples. Kirby-Bauer Antibiotic Susceptibility Test was applied with 14 different antibiotics from 8 different groups to determine the antimicrobial susceptibility patterns of the isolates and the results were evaluated according to the guideline of Eucast 2012. Out of S.hominis, all CoNs isolates showed extremely high resistance to the antibacterials based on findings. As a result, 23 of CoNs and 26 placed in the
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144354
http://hdl.handle.net/11452/14257
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2012 Cilt 31 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31_2_6.pdf209.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons