Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14079
Title: Ecopharmacokinetics of tetracyclines and sulfonamides in soil
Other Titles: Toprakta tetrasiklin ve sulfonamidlerin ekofarmakokinetiği
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi.
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Cengiz, Murat
Oruç, Hasan Hüseyin
Uzunoğlu, İlknur
Sonal, Songül
Özsoy, Gökhan
Keywords: Ecopharmacokinetics
Ekofarmakokinetik
Tetracyclines
Sulphonamides
Soil
Tetrasiklinler
Sulfonamidler
Toprak
Issue Date: 11-Jul-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Cengiz, M. vd. (2011). "Ecopharmacokinetics of tetracyclines and sulfonamides in soil". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 30(1), 47-52.
Abstract: The aims of this study were to evaluate the elimination of oxytetracycline, chlortetracycline, sulfadiazine and sulfamethoxazole from soil, and to investigate the influence of pH and the rainfall on elimination of the antibiotics. To detect antibiotic concentrations, leachate samples were collected from soil columns. The antibiotics were extracted by solid phase extraction and analysed by high performance liquid chromatography system. To determine elimination half-life of the antibiotics from soil and relationship between measured parameters, first-order kinetics and statistical analyses were applied to all collected data. Half-life of sulfadiazine and sulfamethoxazole in leachate waters 19 days after treatment was 0.24 hour and this was increased up to 2.25 hours sulfamethoxazole and 3.57 hours sulfadiazine 33 days after treatment. A half-life for tetracyclines was not detected, since there was not consistent trend for the transport of tetracyclines between soil and water compartments. The results of regression analyses showed that the concentrations of antibiotics in the same group changed at the same rate. The pH of leachate samples was positively influenced by increases in rainfall and days after treatment. A significant relationship was not found between the antibiotic concentrations and both pH and rainfall.
Bu çalışmanın amacı oksitetrasiklin, klortetrasiklin, sulfadiazine ve sulfametoksazolun topraktan eliminasyonunu incelemek ve pH ile yağışın antibiyotiklerin eliminasyonuna etkisini araştırmaktır. Antibiyotik miktarlarını belirlemek için toprak kolonlarından sızıntı suyu örnekleri toplandı. Antibiyotikler katı faz ekstraksiyon yöntemiyle ekstrakte edildi ve yüksek performanslı sıvı kromatografi ile analiz edildi. Antibiyotiklerin topraktan yarı-ömrünü ve ölçülen parametreler arasındaki ilişkiyi belirlemek için toplanan tüm verilere birinci derece kinetiği ve istatistiksel analiz uygulandı. Sulfadiazin ve sulfametoksazolun uygulamadan 19 gün sonra sızıntı sularındaki yarı-ömrü 0.24 saatti ve bu süre uygulamadan 33 gün sonra sulfametoksazol için 2.25 saate, sulfadiazin için 3.57 saate kadar arttı. Tetrasiklinlerin toprak ve su kompartmanları arasında tutarlı bir geçişi olmadığından tetrasiklinler için bir yarı-ömür tespit edilemedi. Regresyon analizi sonuçları aynı gruptaki antibiyotik miktarlarının aynı oranda değiştiğini gösterdi. Sızıntı suyu örneklerinin pH’sı yağış ve uygulama süresinden pozitif şekilde etkilendi. Antibiyotik miktarları ile pH ve yağış arasında önemli bir ilişki bulunamadı.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144392
http://hdl.handle.net/11452/14079
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2011 Cilt 30 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_1_9.pdf658.76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons