Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13995
Title: Türkiye’de 1939–1945 yıllarında tarih öğretim programları ve tarih ders kitaplarının incelenmesi
Other Titles: The investigation on the history teaching programs and history textbooks in Turkey in the period of 1939-1945
Authors: Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü.
Boykoy, Seher
Keywords: Tarih
Hümanizm
Müfredat
Ders kitapları
Ulusal kimlik
History
Humanism
Syllabusus
Textbooks
National identity
Issue Date: 12-Jan-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Boykoy, S. (2011). “Türkiye’de 1939–1945 yıllarında tarih öğretim programları ve tarih ders kitaplarının incelenmesi”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(21), 157-181.
Abstract: Hazırlanan bu makalenin amacı, 1939–1945 yıllarını kapsayan II. Dünya Savaşı Döneminde Türkiye’de tarih öğretiminin gelişimini, dönemin müfredat programları, ders kitapları, öğretim yöntemleri, egemen tarih anlayışı, hükümet programlarındaki esaslar, maarif şuraları, kitle iletişim araçları açısından incelemektir. Bu çalışmada 1939–1945 Döneminin incelemeye alınmasının nedeni, bu dönemin Atatürk’ün ölümünden sonraki ilk yılları kapsaması ve dünya savaşı gibi olağanüstü bir gelişmeye tanıklık etmesidir. Çalışma kapsamında, tarih müfredat programlarına ayrıntılı olarak yer verilmiş; içerik, yöntem, sınıf kademesi, haftalık ders saati süresi, zorunlu-seçmeli olması açılarından karşılaştırma yapılmıştır. Bu programlar yanında, dönem boyunca okutulan tarih ders kitapları, dönem boyunca toplanan maarif şuralarına ilişkin kayıtlar, Türk eğitim hayatının tarihsel sürecini konu alan yayınlar, tarih öğretimi alanındaki otoritelerin yayınları ve süreli yayınlardan yararlanılmıştır. Bu suretle, ülkemizde 1939–1945 sürecinde tarih öğretiminin tarihsel gelişimi belirlenmeye çalışılırken; siyaset-eğitim ilişkisi, bir başka ifadeyle eğitim politikalarının okullardaki tarih ders programlarını ve kitaplarını nasıl etkilemiş olduğu da izlenmiş olacaktır.
The case of history teaching will stated in Turkey in the period of the 1939- 1945 in this researchment. From 1939 to 1945 historical education and historical studies in Turkey, the approachmants of politicians on this subject, the historical textbooks and the history syllabus that taught in primary and secondary schools in the war years, the opinions about the historical education in the periodicals will be evaluated in this context. The official publications related to historical education in this period, historical resourches, government programs and the opinions and activities of politicions on the historical education, periodicals will be benefited throughout the researchment. It will be explained that both the effects of the Second World War and the education and cultural policies of İnönü period will exposed our country historicism in this researchment.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214305
http://hdl.handle.net/11452/13995
ISSN: 1302-2423
Appears in Collections:2011 Cilt 12 Sayı 21

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_21_2.pdf561.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons