Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/13965
Başlık: Evaluation of red blood cell and platelet ındices in cattle naturally ınfected with bovine viral diarrhea virus (BVDV)
Diğer Başlıklar: Bovine viral diarrhea virus (BVDV) ile doğal enfekte sığırlarda eritrosit ve trombosit indekslerinin değerlendirilmesi
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Yeşilbağ, Kadir
Kocatürk, Meriç
Yılmaz, Zeki
Anahtar kelimeler: Bovine viral diarrhea virus
Cattle
Platelet indices
Red blood cell indices
Eritrosit indeksleri
Sığır
Trombosit indeksleri
Yayın Tarihi: 8-Tem-2010
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kocatürk, K. vd. (2010). "Evaluation of red blood cell and platelet ındices in cattle naturally ınfected with bovine viral diarrhea virus (BVDV)". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 29(1), 17-21.
Özet: The aim of this study was to evaluate red blood cell (RBC) and platelet indices in addition to white blood cell counts in cattle naturally infected with bovine viral diarrhea virus (BVDV). A total of 32 cattle, unvaccinated against BVDV, aged from 4 months to 9 months, were evaluated. Twenty two of them had clinical disorders regarding respiratory and gastrointestinal symptoms in which BVDV infection was virologically confirmed. Remaining 10 (BVDV free-cattle) were clinically healthy and used as controls. RBC indices (mean corpuscular volume [MCV], mean corpuscular hemoglobin [MCH], MCH concentration [MCHC], and RBC distribution width [RDW]) and platelet indices (plateletcrit [PCT], mean platelet volume [MPV], and platelet size distribution width [PDW]) were determined on a Cell-Dyn hematology analyzer. Hematological findings included neutrophilic leukocytosis or neutropenic leukopenia, lymphopenia, and monocytosis in BVDV-infected cattle. RBC, haemoglobin, and RDW were higher (P<.001) in infected cattle, but MCV was lower (P<.001), than those of controls. Platelet count, MPV, and PDW were higher in infected cattle, compared with controls (P<.05). In conclusion, changes in RBC and platelet indices may reflect changes in RBC and platelet production and reactivity. These indices should be used routinely during the diagnostic workup for BVDV infection in cattle practice.
Bu çalışmanın amacı bovine viral diarrhea virus (BVDV) ile doğal enfekte sığırlarda lökosit (WBC) sayılarıyla birlikte, eritrosit (RBC) ve trombosit indekslerini incelemekti. BVDV’ye karşı aşılanmamış, 4 – 9 aylık, toplam 32 sığır değerlendirildi. Virolojik olarak BVDV enfeksiyonu belirlenen 22 sığırda klinik olarak solunum ve gastrointestinal sistem bulguları vardı. BVDV saptanamayan 10 sığır klinik olarak sağlıklıydı ve kontrol grubu olarak kullanıldı. RBC indeksleri (ortalama RBC volumü [MCV], ortalama RBC hemoglobini [MCH], MCH konsantrasyonu [MCHC] ve RBC dağılım genişliği [RDW]) ve trombosit indeksleri (plateletkrit [PCT], ortalama trombosit volümü [MPV] ve trombosit hacimsel dağılım genişliği [PDW]) Cell-Dyn hematoloji analizörü ile belirlendi. BVDV ile enfekte sığırlarda hematolojik olarak nötrofilik lökositozis ya da nötropenik lökopeni, lenfopeni ve monositozis belirlendi. Kontrol grubu değerlerine göre, enfekte sığırlarda ki RBC, hemoglobin ve RDW düzeyleri daha yüksek (P<.001) ancak MCV daha düşüktü (P<.001). Kontrollere göre, enfekte sığırlarda trombosit sayısı, MPV ve PDW değerleri daha yüksekti (P<.05). Sonuç olarak RBC ve trombosit indekslerindeki değişimler RBC ve trombosit üretim ve reaktivitelerindeki değişimleri yansıtabilir. Bu indekslerin sığır pratiğinde BVDV enfeksiyonlarınının tanısal sürecinde rutin olarak kullanılabileceği kanısındayız.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144414
http://hdl.handle.net/11452/13965
ISSN: 1301-3173
Koleksiyonlarda Görünür:2010 Cilt 29 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
29_1_4.pdf186.77 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons