Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13960
Title: Ömer Seyfettin’in tarih konulu hikâyelerinde değerler
Other Titles: Values in Omer Seyfettin’s history- themed stories
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Türkçe Eğitimi Bölümü.
Ogur, Erol
Keywords: Ömer Seyfettin
Tarih konulu hikâyeler
Farkındalık
Tarih bilinci
Ulus bilinci
Kızılelma ülküsü
Model şahsiyet
Türk ruhu
History-themed story
Awaraness
History of consciousness
National consciousness
Kızılelma ideal
Model personality
Turkish spirit
Issue Date: 1-Jun-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Seyfettin, Ö. (2011). “Ömer Seyfettin’in tarih konulu hikâyelerinde değerler”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(20), 91-109.
Abstract: Toplumlar, varlıklarını millet olarak devam ettirebilmek için tarihlerine dayanmak zorundadırlar. Tarih, birey veya toplumda bir millete mensubiyet bilincini canlı tutar ve onu derinleştirir. Tarih bilinci, geçmişin yorumunu, yaşanan zamanın algılanmasını ve geleceğe ait beklentileri içeren bir bilinç ve farkındalıktır. Sanatçılar, tarihî olayları farklı ve cazip bir hale sokarak okuyucuya sunarlar. Ömer Seyfettin, Peçevî, Nâima ve Hammer gibi tarihçileri okumuş, konusunu tarihten alan hikâyeler yazmıştır. Onun, konusunu tarihten alan hikâyelerinde hareket noktası Türk tarihidir. Ömer Seyfettin’in bu tarz hikâye yazmaktaki amacı yeni bir Türk ruhu oluşturmaktır.
To be able to continue their existence as nations, societies need to base on their own histories. History keeps the sense of belonging to a nation alive in the individual or society and deepens it. The sense of history is a kind of sense or awareness including the interpretation of the past, the perception of the present and the expectations about the future. Artists present historical events to the reader by making them different and catching. Ömer Seyfettin read about such historians as Peçevî, Nâima and Hammer and wrote stories deriving their themes from history. Peçevî, Nâima and Hammer and wrote stories deriving their themes from history. The starting point he takes in his stories deriving their themes from history is the Turkish History. The aim of Ömer Seyfettin’s in writing this kind of stories is to create a new Turkish spirit.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214865
http://hdl.handle.net/11452/13960
ISSN: 1302-2423
Appears in Collections:2011 Cilt 12 Sayı 20

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_20_7.pdf340.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons