Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13959
Title: Speed-reading techniques and the implementability in Turkish
Other Titles: Hızlı okuma teknikleri ve Türkçeye uygulanabilirliği
Authors: Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.
Öztahtalı, İbrahim İmran
Keywords: Speed-reading techniques
Turkish
Reading habit
Hızlı okuma teknikleri
Türkçe
Okuma alışkanlığı
Issue Date: 1-Jun-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öztahtalı, İ.İ. (2011). “Speed-reading techniques and the implementability in Turkish”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(20), 81-89.
Abstract: The beginning of the action of reading extends as old as the beginning of the history. Being able to read efficiently, making reading work, depends on the conciousness and technical knowledge about reading. Most of the literate have wrong reading habits like reading word by word and reading aloud inside that prevent efficiency in reading. These bad habits about reading weaken the comprehension as well as the reading rate. We can increase the reading rate and the comprehension by having a concious reader profile. The studies in this field resulted in the concept of speed-reading after the World War II, and a series of technical methods were developed to make reading faster and more comprehensible. These technical methods, which are basically based on increasing the coordination of the eyes and the brain, are implemented in the same way in all languages when the operation of the eyes and the brain is considered; due to the fact that these methods are based on the visualization and the making sense of the visualization in all languages. Speed-reading process naturally starts by reading. There are three phases of the process: A Regular Reading Habit, Having a Concious Reader Profile, and Increasing the Reading Rate. All these phases cab be carried out very efficiently and easily when the structural and semantic features of Turkish are considered. In this study, the implementability and efficiency of speed-reading techniques and methods in terms of Turkish will be tried to be put forward.
Okuma davranışının başlangıcı insanlık tarihinin başlangıcına kadar götürülebilir. Okumanın verimli bir şekilde, okumaya iş gördürerek, yapılabilmesi, okuma konusundaki bilince ve teknik bilgiye dayalıdır. Okuryazarların büyük bir kısmında kelime kelime okuma ve içten seslendirme gibi verimli okumayı engelleyen kötü okuma alışkanlıkları bulunmaktadır. Okumayla ilgili bu kötü alışkanlıklar okuma hızıyla birlikte kavramayı da zayıflatır. Bilinçli bir okuyucu profili oluşturarak hem hız hem de kavrama arttırılabilir. Bu konuda yapılan çalışmalar II. Dünya Savaşından sonra hızlı okuma kavramını ortaya çıkarmış, okumanın daha hızlı ve daha anlaşılır olabilmesi için bir dizi teknik yöntem geliştirilmiştir. Temelde göz ve beyin arasındaki koordinasyonun arttırılmasına bağlı olan bu teknik yöntemler, göz ve beynin işleyiş sistemi düşünüldüğünde tüm dillerde görüntülemeye ve bu görüntülerin anlamlandırılmasına dayalı bir süreç olduğundan aynı tekniklerle uygulanmıştır. Hızlı okuma süreci doğal olarak önce okumayla başlar. Bu sürecin üç aşaması vardır: Düzenli Bir Okuma Alışkanlığı, Bilinçli Bir Okuyucu Profili Oluşturma ve Okuma Hızını Arttırma. Bu aşamaların her biri Türkçenin yapısal ve anlamsal özellikleri düşünüldüğünde son derece verimli ve kolayca gerçekleştirilebilir. Bu çalışmada hızlı okuma teknik ve yöntemlerinin Türkçe açısından uygulanabilirliği ve verimliliği ortaya konmaya çalışılacaktır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214869
http://hdl.handle.net/11452/13959
ISSN: 1302-2423
Appears in Collections:2011 Cilt 12 Sayı 20

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_20_6.pdf283.16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons