Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13958
Title: Warrior at Muhibbi Divan
Other Titles: Muhibbî Divanında asker
Authors: Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.
Durmaz, Gülay
Keywords: Kanuni
Sultan
Poet
Solcer
Şair
Asker
Issue Date: 1-Jun-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Durmaz, G. (2011). “Warrior at Muhibbi Divan”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(20), 67-79.
Abstract: Kanuni, who was one of the ruler poets of the XVI century, was also the son of Yavuz Sultan Selim and the tenth sultan of the Ottoman Empire. He proved that he was such a great poet with his poems under the name Muhibbi (lover). Kanuni, who is also known with his military and political achievements, extended the boarders of the Empire to the doors of Vienna. In his era, Ottoman armies battled in Europe, Asia and Africa and the territories of the Empire were widened in these continents with the victories. Kanuni directed many of the military expedition by himself. While keeping his sultanate with a lasting war determination, he also behaved as a great sultan in his Divan. The verses containing the word "warrior" clearly show his greatness.
XVI. yüzyılın hükümdar şairlerinden biri olan Kanuni, Yavuz Sultan Selim’in oğlu ve onuncu Osmanlı padişahıdır. Muhibbi mahlası ile yazdığı şiirlerle de büyük bir şair olduğunu kanıtlamıştır. Askeri ve siyasi başarıları ile anılan Kanuni, İmparatorluğun sınırlarını genişletmiş Viyana kapılarına kadar dayanmıştır. Osmanlı orduları uzun saltanat devresi boyunca Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında birçok muharebeler yapmış, kazanılan zaferlerle imparatorluk her üç kıtada da büyük genişlemeler kaydetmiştir. Kanuni, bizzat birçok seferlerin kumandasını üzerine almıştır. Saltanatını tükenmeyen bir savaş azmi içinde devam ettiren Kanunî, Divan’ında da cihan padişahına yakışır bir eda göstermektedir. Asker sözcüğünün geçtiği beyitler ele alındığında da bu özellik kendini göstermektedir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214860
http://hdl.handle.net/11452/13958
ISSN: 1302-2423
Appears in Collections:2011 Cilt 12 Sayı 20

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_20_5.pdf292.63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons