Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13572
Title: İlahiyat fakültelerinin tarihçesi
Other Titles: L'historique des facultes de theologie
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Öcal, Mustafa
Keywords: Din öğretimi
İlahiyat Fakültesi
Yüksek îslâm Enstitüleri
L'education religieuse
Facultes de theologie
Enstitus islamique superieures
Issue Date: 1986
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öcal, M. (1986). "İlahiyat fakültelerinin tarihçesi". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 111-123.
Abstract: Bu makalenin "Giriş" kısmında, Osmanlı dönemi eğitim-öğretim sisteminden, Cumhuriyet dönemi eğitim-öğretim sistemine geçiş için dönüm noktasını oluşturan Tevhıd-i Tedrisat (öğretimin Birleştirilmesi) Kanununa atıfta bulunulmaktadır. Makalede, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren günümüze (1986 yılına) kadar Türkiye'de Din eğitimi-öğretimi alanında görülen olumlu-olumsuz gelişmelerden söz edilmektedir, özellikle Tevhîd-i Tedrisat Kanununun 4. maddesi doğrultusunda 1924'te açılan, kısa bir süre sonra tekrar kapatılan, daha sonra yeniden açılan Îmam-Hatip Okulları (Liseleri) ve îlâhiyat Fakülteleri ile Yüksek îslâm Enstitülerin­ den bahsedilmektedir. Nihayet, Îlâhiyat Fakültelerinin bugünkü durumlarının bir değerlendirilmesi yapılmakta ve okutulmakta olan derslerin bir listesi verilerek makale bitirilmektedir.
Dans l'introduction de cet article, on fait allusion a la loi de l'unification des enseignements qui est le tournant pour passer du systeme d'enseignement et d'education de l'epoque Ottoman â celui de l'epoque de la Republique. Dans cet article on parle des developpements positifs ou negatifs vus dans le domain de l'enseignement religieux et de l'education religieuse depuis les premieres annees de la Republique jusqu‘a nos jours. On parle porticulibrement des ecoles Îmam-Hatip owerts conformement a l'article numero 4. de la loi en question et des Facultes de theologie, des Enstitus lslamique Superieures. Enfin, on critigue les etats actuels des faculfes de theologie; on donne une liste de nom des cours donn'es dans ces Facultes.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144265
http://hdl.handle.net/11452/13572
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1986 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1986_1_1_14.pdf823.03 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons