Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13559
Title: Menâkıbu macrûf el-kerhî
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Aydınlı, Yaşar
Keywords: îbn el-Cevzi
Tasavvuf
Telbîsu İblis
Sıfat es-Safve
Issue Date: 1986
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydınlı, Y. (1986). "Menâkıbu macrûf el-kerhî". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 141-144.
Abstract: Eserin tanıtımına geçilmeden önce, müellifi îbn el-Cevzi (öl: 597/1201) hak­kında bilgi verilecektir. Tam ismi, Cemalüddin Ebu'l-Ferec Abdurrahman b. Ali b. Muhammed b. Ali b. Ubeydullah b. Cafer el-Kureşî et-Teymî el-Bekri el-Bağdadî el-Cevzî'dir. İbn el-Cevzî olarak şöhret bulmuştur. Bağdat'ta doğup orada vefat etmiştir. Hadis ve tarih alanlarında, asrının önde gelenlerinden olan İbn el-CevzTnin fıkıh, tefsir, lügat, edebiyat ve diğer ilim dallarında üç yüz civarında eser verdiği kaydedilmektedir . Selefi ve hanbeli olan ibn el-Cevzî, gerek meslektaşları olan muhaddisleri ge­ rekse diğer ilim mensuplarını ve bu arada özellikle mutasavvıfları, kendi düşüncesine ters düşen noktalarda eleştiriye tabi tutmuştur. Telbîsu İblis, bu konuda kaleme aldığı en önemli eseridir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144268
http://hdl.handle.net/11452/13559
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1986 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1986_1_1_17.pdf227.51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons