Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13521
Title: Fiilî sünnetin delil değeri
Other Titles: Die bestjmmungen von "al-sunna al-fi'liyya"
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Başaran, Selman
Keywords: Sünnet
Peygamber'in fiilleri
Farz
Mendub
Bestimnıung
Prophetes
Beispiel
Issue Date: 1986
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Başaran, S. (1986). "Fiilî sünnetin delil değeri". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 13-20.
Abstract: Hz. Peygamber'in fiilleri, insan olarak yaptıkları ve peygamber olarak yaptık­ ları olmak üzere iki grupta incelenir. Peygamber olarak yaptıklarından bir kısmı kendisine mahsustur. Çoğu ise bütün müslümanları ilgilendirir. Resulüllah'ın, beşerî ihtiyaçlarını karşılarken yaptığı davranışlar mubahlığa delâlet eder. Diğer müslümanlar bu hareketleri aynen taklit etmekle veya etmemek­ le sevap veya günah kazanmazlar. Peygamberliğinin gereği olarak yaptığı uygulama­ lar ise duruma göre, bazen farz, bazen mendub, bazen de mubah hükmü taşır. Ken­ disine haber verilen bir söz veya olay karşısında sükût etmesi, onu tasvip anlamı ta­ şıdığı için, aynı hükme tâbidir. Peygambere mahsus kabul edilen fiillerden bazıları diğer müslümanlara yasak, bir kısmı ise mendub veya mubahtır. Mubah olduğu halde, Hz. Peygamber'in el çektiği davranışlarda kendisine uy­ mak gerekli değildir. Buna göre dinin müslümanlardan istediği şey, Hz. Peygamber'in vahye daya­ nan ve özellikle dini kaynaklı olan davranışlarına aynen uymaktır. İnsan olması sebebiyle fıtratının gereği olarak yaptığı hareketleri ve toplumdan kaynaklanan gelenekleri taklit hususunda müslüman serbest bırakılmıştır.
Dieser Artikel enthaelt die Bestimnıung der Handlungeıı des islamischen Prophetes, die er in menschlicher und prophetischer Art getan hat, weil er für die Glaeubiger ein besten Beispiel ist.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144254
http://hdl.handle.net/11452/13521
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1986 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1986_1_1_3.pdf979.88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons