Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13339
Title: Arıtılmış atıksuların tarımsal sulamada kullanımı: İznik örneği
Other Titles: Use of treated wastewater in agricultural irrigation: The example of İznik
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.
0000-0002-5077-7358
0000-0001-7050-6742
Adalı, Sümeyye
Kılıç, Melike Yalılı
Keywords: Tarımsal üretim
Su tüketimi
Evsel atıksu
Su tasarrufu
Membran biyoreaktör
Agricultural production
Water consumption
Domestic wastewater
Water saving
Membrane bioreactor
Issue Date: 1-Jun-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Adalı, S. ve Kılıç M.Y. (2020). “Arıtılmış atıksuların tarımsal sulamada kullanımı: İznik örneği”. Uluslararası Biyosistem Mühendisliği Dergisi, 1(1), 12-23.
Abstract: Nüfus artışı ve antropojenik faaliyetlerin gelişimine paralel olarak insanoğlunun doğal kaynak ve ham madde ihtiyacının artması, özellikle tüketim alışkanlıklarının değiştiği günümüzde kaynakların aşırı tüketilmesine ve kirlenmesine yol açmış ve buna bağlı olarak kaynakların doğadaki varlığı tükenme tehlikesiyle karşı karşıya gelmiştir. Tehlike altındaki bu kaynaklardan biri de sudur. Bu durumun farkında olan birçok ülke, mevcut su kaynakları ve kalitesinin korunması, oluşan atıksuyun yeniden kullanımına imkan vermesi dolayısıyla atıksu arıtma teknolojilerini kullanmaktadır. Ülkemizde de atıksu arıtımına önem verilmekte ve arıtma tesisleri projelerinin ülke genelinde yaygınlaşması devam etmektedir. Özellikle akarsu, göl, deniz gibi bir çok habitata ev sahipliği yapan doğal sulak alanların kirlenmesini önlemek amacıyla uygun teknoloji kullanımıyla deşarj kriterleri sıkı tutulmaktadır. Bu çalışmada Bursa ilinin İznik ilçesinde membran biyoreaktör (MBR) teknolojisine sahip olan evsel atıksu arıtma tesisinde arıtılmış atıksuların, 2019 yılı verileri baz alınarak tarımsal sulamada kullanılması durumunda elde edilecek tasarruf miktarı hesaplanmıştır.
In parallel with the increase in population and the development of anthropogenic activities, the increase of resource and raw material needs has led to excessive consumption and pollution of resources. Especially in the present day when consumption habits have changed and thus, the existence of resources in nature has faced the danger of being exhausted. One of these endangered resources is water. Many countries that are aware of this situation use wastewater treatment technologies due to the preservation of existing water resources and quality and the reuse of the wastewater generated. The importance is given to wastewater treatment in our country and treatment plant projects continue to spread across the country. The discharge criteria are kept strict with the use of appropriate technology in order to prevent pollution of natural wetlands that host many habitats, such as streams, lakes and seas. In this study, the amount of savings of wastewater, which is treated in domestic wastewater treatment plant with membrane bioreactor (MBR) technology in Iznik district of Bursa, using in agricultural irrigation based on 2019 data.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1180723
http://hdl.handle.net/11452/13339
ISSN: 111
Appears in Collections:2020 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_1_2.pdf625.07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons