Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13324
Title: Köpeklerde farklı siklus evrelerindeki vaginal bakteriyel floranın incelenmesi
Other Titles: Investigation of the vaginal bacterial flora at different stage of sexual cycle in the bitch
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Günay, Ülgen
Günay, Aytekin
Ülgen, Mihriban
Özel, A. Ebru
Keywords: Dişi köpek
Bitch
Seksüel siklus
Vaginal bakteriyel flora
Sexual cycle
Vaginal bacterial flora
Issue Date: 19-Mar-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Günay, Ü. vd. (2004). "Köpeklerde farklı siklus evrelerindeki vaginal bakteriyel floranın incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 23(1-2-3), 15-19.
Abstract: Bu çalışmada köpeklerde farklı siklus evrelerindeki bakteriyel vaginal floranın incelenmesi amaçlandı. Çalışmada değişik ırklardan 53 adet dişi köpek materyal olarak kullanıldı. Bakteriyolojik incelemeler için dişi köpeklerin vaginasından alınan svablar Stuart transport medium içinde laboratuara ulaştırıldı ve rutin metotlarla incelendi. Svapların alınmasının ardından siklus dönemlerinin belirlenmesi için her bir köpeğe vaginal sitoloji uygulandı. Çeşitli ırklardan 53 adet köpeğin 48 (%90.5)’inden 56 adet etken izole edildi. Bunların 9’u E.coli (%16), 9’u Candida spp. (%16), 6’sı Citrobacter diversus (%10.7), 5’i. Citrobacter freundii (%8.9), 4’ü Klebsiella oxytoca (%7.1), 4’ü Klebsiella pneumoniae (%7.1), 3’ü S. aureus (%5.3), 3’ü S. intermedius (%5.3), 3’ü Bacillus spp. (%5.3), 2’si. S. saprophyticus (%3.5), 2’si Streptococcus agalactiae (%3.5), 2’si Micrococcus spp. (%3.5), 2’si Citrobacter amalonaticus (%3.5) ve 2’si Enterobacter agglomerans (%3.5) olarak izole ve identifiye edildi. Sonuçta farklı siklus evrelerinde farklı etkenlerin yanı sıra aynı etkenlerin de üreyebildiği ve vaginal floranın karışık karakterde olduğu saptandı.
In this study, it was aimed to investigate the bacterial vaginal flora and different sexual cycle. Fifty three bitches from different breeds were used as material. Vaginal swab samples were taken from the vagina of bitches, which were transported in the Stuart transport medium for bacteriological examinations, and swab samples were examined by routine methods. Thereafter, vaginal cytology was applied on every bitch for distinguishing the cycle’s periods. Fifty six microorganisms were isolated from 48 of 53 bitches from different breeds (90.5%). Nine E.coli (16%), 9 Candida spp. (16%), 6 Citrobacter diversus (10.7%), 5 Citrobacter freundii (8.9%), 4 Klebsiella oxytoca (7.1%), 4 Klebsiella pneumonaiae (7.1%), 3 S. aureus (5.3%), 3 S. intermedius (5.3%), 3 Bacillus spp. (5.3%), 2 S. saprophticus (3.5%), 2 Streptococcus agalactiae (3.5%), 2 Micrococcus spp (3.5%), 2 Citrobacter amalonaticus (3.5%) and 2 Enterobacter agglomerans (3.5%) of 56 bacteria were identified. As a result, it was determined that different bacteria could grow as well as same bacteria at different stage of sexual cycles and vaginal flora was determined mixed character
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144505
http://hdl.handle.net/11452/13324
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2004 Cilt 23 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_1-2-3_3.pdf72.88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons