Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13294
Title: 6. sınıf öğrencilerinin zihnin cebirsel alışkanlıklarının geliştirilmesi üzerine bir çalışma
Other Titles: A study on the development of algebraic habits of mind 6th grade students
Authors: Sezer, Niyazi
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.
0000-0001-8853-8523
Altun, Murat
Keywords: Zihnin cebirsel alışkanlıkları
Cebir
Öğrenme ortamı tasarımı
Algebraic habits of mind
Algebra
Learning environment design
Issue Date: 2-May-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Sezer, N. ve Altun M. (2020). “6. sınıf öğrencilerinin zihnin cebirsel alışkanlıklarının geliştirilmesi üzerine bir çalışma”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 33(2), 446-476.
Abstract: Bu çalışmada, 6. sınıf öğrencilerinin Zihnin Cebirsel Alışkanlıklarını (ZCA’larını) geliştirmek için tasarlanan öğrenme ortamında, öğrencilerin ZCA’larının ne düzeyde geliştiğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında öncelikle uygulama öncesi öğrencilerde var olan zihnin cebirsel alışkanlıkları (ZCA) belirlenmiştir. Bu alışkanlıkları geliştirmek için hazırlanan ders planları, tasarlanan öğrenme ortamında uygulanmıştır. Ardından öğrencilerin ZCA’larında meydana gelen gelişmeler nicel ve nitel olarak incelenerek rapor edilmiştir. Araştırma, ön test-son test tek gruplu, tasarım araştırması modelinde deneysel bir çalışmadır. Veri toplama aracı olarak ZCA Testi 1, ZCA Testi 2 ve odak grup görüşme testi kullanılmıştır. ZCA Testi 1 ile öğrencilerde uygulama öncesi var olan alışkanlıklar belirlenmiş, ZCA Testi 2 ile uygulama sonrasında öğrencilerin alışkanlıklarında meydana gelen gelişmeler incelenmiştir. Odak grup görüşme soruları ile de öğrencilerin ZCA’larının ayrıntılı tematik analizi gerçekleştirilmiştir. ZCA Testi 1 ve 2 sonuçlarını karşılaştırmak için wilcoxon işaretli sıralar testi uygulanmıştır. Nicel analiz sonucunda, öğrencilerin ZCA’larında gelişme olduğu sonucuna varılmıştır (p= 0,00, p < 0.05). Odak grup görüşmelerinin tematik analizinde de öğrencilerin ZCA’nın bileşenlerinden yapma-tersini yapma ve fonksiyonel kural oluşturma alışkanlıklarının, uygulama öncesi alışkanlıklarına göre iyi düzeyde, işlemlerden soyutlama alışkanlıklarının ise düşük düzeyde geliştiği gözlemlenmiştir. Hazırlanan ders planı ve öğrenme ortamının, ZCA’ların geliştirilmesinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır.
According to MEB (2013), students first meet algebra in the 6th grade of middle school. This study aims to develop students' algebraic habits in the designed learning environment. To this aim, the algebraic habits of the mind that existed in the students before the application were determined. The course plans prepared to develop these habits were applied in the designed learning environment. Afterwards, the developments in students' ZCAs were analyzed by quantitative and qualitative analyses. The current study adopts an experimental design, with a pre-test-post-test single-group. ZCA Test 1, ZCA Test 2 and focus group interview test were used as data collection tools. With ZCA Test 1, the prepractise habits of the students were determined, and the developments in the habits of the students after ZCA Test 2 were examined. A detailed thematic analysis of students' ZCAs was carried out with focus group interview questions. As a result of the analysis, Wilcoxon signed sequences test was performed between ZCA Test 1 and 2. As a result of the quantitative analysis, it was concluded that the students developed ZCA (p = .00, p <.05). In the thematic analysis of the focus group interviews, it was observed that the behaviors of students in doing-undoing and developing the building rules to represent functions had developed in comparison to their pre-practise habits. To conclude, the prepared lesson plan and learning environment were effective in the development of ZCAs.
Description: Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Murat ALTUN'un danışmanlığında Niyazi SEZER tarafından hazırlanan "Ortaokul öğrencilerinin matematiksel düşünme süreç ve becerilerinin boylamsal incelenmesi " adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır. Ayrıca 28-30 Eylül 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK 2016)’da sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/720987
http://hdl.handle.net/11452/13294
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2020 Cilt 33 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33_2_7.pdf1.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons