Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13272
Title: Akıllı telefonların sosyal bilgiler öğretiminde kullanımı: Öğretmen adaylarının görüşleri ve deneyimleri
Other Titles: Use of smartphones in social studies education: Preservice teachers’ opinions and experiences
Authors: Türe, Hatice
Deveci, Handan
Gezer, Uğur
Keywords: Sosyal bilgiler
Akıllı telefon
Öğretmen adayı
Social studies
Smartphone
Preservice teacher
Issue Date: 2-May-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Türe, H. (2020). “Akıllı telefonların sosyal bilgiler öğretiminde kullanımı: öğretmen adaylarının görüşleri ve deneyimleri”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 33(2), 293-325.
Abstract: Günümüzde en çok kullanılan mobil cihazlar akıllı telefonlardır. Akıllı telefonları öğrenme-öğretme ortamlarında kullanmak okul ile yaşamın birbirine yaklaştırılmasında önemli katkılar sağlayabilecektir. Çok disiplinli yapısı sayesinde sosyal bilgiler dersi, akıllı telefonların kullanılabilmesi açısından zengin bir ortam ve çeşitlilik sunmaktadır. National Council for the Social Studies (NCSS) gibi sosyal bilgiler dersine yön veren toplulukların raporları ve bu alanda yapılan akademik çalışmalar, teknolojinin önümüzdeki yıllarda eğitim alanında ve sosyal bilgiler dersinde daha etkin kullanılmaya başlanacağına dikkat çekmektedir. Araştırmada “sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilgiler dersinde akıllı telefonlarda kullanılan uygulamalardan yararlanmaya ilişkin görüşleri ve deneyimleri nelerdir?” sorusuna yanıt aranmaktadır. Nitel araştırma yaklaşımına dayalı olarak gerçekleştirilen bu araştırma olgubilim deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın katılımcıları ölçüt örnekleme tekniğine göre belirlenmiştir. Araştırma verileri yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde tümevarım analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının akıllı telefon uygulamalarından günlük yaşamlarında gündemi takip etme, bilgiye ulaşma ve bilgi depolama, müzik dinleme, fotoğraf ve video çekme amacıyla yararlandıkları ortaya çıkmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının, sosyal bilgiler dersinde öğretmenlerin akıllı telefon uygulamalarından etkili bir biçimde yararlanabileceğini vurguladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonunda, araştırma bulgularına dayalı öneriler sunulmuştur.
Smartphones are the most used mobile devices today. Using smartphones in teaching and learning environments could make important contributions to bringing school and life closer. The multidisciplinary structure of the social studies course offers a rich environment and diversity in terms of the use of smartphones. Reports of the societies leading the social studies field,such as the National Council for the Social Studies (NCSS), and academic studies in this field indicate that technology will be used more effectively in the field of education and social studies in the future. The current study seeks to answer the question “what are the social studies teacher candidates' views and experience on benefiting from the applications used in social studies course on smartphones?" The current study adopts the qualitative phenomenological research design. The participants of the study were selected according to the criterion sampling technique. Data were collected by semi-structured interviews. Induction analysis technique was used to analyze the data. Results showed that teacher candidates used smartphone applications to follow the agenda in their daily lives, to access information and to store information, to listen to music, to take photos and videos. In conclusion, teacher candidates emphasized that social studies teachers could benefit from smartphone applications effectively in the social studies course. Suggestions based on the research findings were presented.
Description: Bu araştırma 5. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu’nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1247220
http://hdl.handle.net/11452/13272
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2020 Cilt 33 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33_2_1.pdf485.57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons