Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13261
Title: Farklı enerji ve protein içeren rasyonların pharaoh bıldırcınlarının besi performansları üzerine etkisi
Other Titles: The effects of different energy and protein containing rations on pharaoh quail performance
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Gezen, Ş. Şule
Petek, Metin
Keywords: Pharaoh
Bıldırcın
Enerji
Protein
Quail
Energy
Protein
Issue Date: 10-Dec-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gezen, Ş.Ş. ve Petek, M. (2003). "Farklı enerji ve protein içeren rasyonların pharaoh bıldırcınlarının besi performansları üzerine etkisi". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 22(1-2-3), 55-63.
Abstract: Bu araştırma, farklı enerji ve protein düzeyine sahip üç rasyonun Pharaoh bıldırcınlarının besi performansı ve karkas randımanı üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yürütüldü. Araştırmada toplam 825 adet günlük Pharaoh bıldırcın (Coturnix Coturnix Coturnix) civcivi kullanıldı. Her birinde 275 civciv bulunan 3 ana grup düzenlendi. Grupların herbiri 55 civciv içeren 5 tekrar grubuna ayrıldı. Deneme süresince 1, 2 ve 3. grupların metabolik enerji (Kkal/kg) ve ham protein (%) düzeyleri sırasıyla 2900-24; 3200-23; 3200-26.5 olacak şekilde düzenlendi. Deneme 35 gün sürdürüldü. Araştırma sonunda, 3. grubun ortalama canlı ağırlık kazancı 1. gruptan yüksek bulundu (P<0.001). Bir kilogram canlı ağırlık artışı için tüketilen yem miktarları 1., 2., 3. gruplarda sırasıyla 2.93, 2.65, 2.61 kg olarak tespit edildi. Karkas randımanı bakımından gruplar ve cinsiyetler arasında farklılıklar görülmedi. Sonuç olarak, Pharaoh bıldırcınlarının ham protein ve metabolik enerji gereksinimlerinin NRC (1994)’de Japon bıldırcınları için verilen standartlardan daha yüksek olabileceği kanısına varıldı.
This study was carried out to determine the effects of three rations containing different energy and protein levels on performance and carcass yield of Pharaoh quails. A total of 825 daily Pharaoh quail chicks (Coturnix Coturnix Coturnix) were used in this experiment. They were divided into 3 groups each containing 275 chicks. Each group was divided into 5 replicate groups containing 55 chicks. During the study, energy and protein (metabolic energy Kkal/kg, crude protein %) levels of groups 1, 2 and 3 were arranged to 2900-24; 3200-23; 3200-26.5 respectively. The experimental period lasted 35 days. At the end of study, avarage body weight gain of group 3 was found higher than group 1 (P<0.001). Feed consumption per one kg body weight gain of groups 1, 2, 3 were determined as 2.93, 2.65, 2.61 kg respectively. There were no statistically difference among the groups and sex in dressing percentage. It is concluded that, metabolic energy and crude protein requirements of Pharaoh quails are higher than levels suggested by NRC (1994) standards for Japanese quails.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144539
http://hdl.handle.net/11452/13261
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2003 Cilt 22 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_1-2-3_10.pdf174.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons