Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13258
Title: Teke spermasının morfolojik değerlendirilmesinde farklı boyama metotlarının kullanılması
Other Titles: Evaluation of goat semen morphology after different staining methods
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Nur, Zekariya
Günay, Ülgen
Doğan, İbrahim
Başpınar, Burcu
M. Kemal, Soylu
Keywords: Teke sperması
Boyama metotları
Morfoloji
Goat semen
Staining methods
Morphology
Issue Date: 29-Sep-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Nur, Z. vd. (2003). "Teke spermasının morfolojik değerlendirilmesinde farklı boyama metotlarının kullanılması ". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 22(1-2-3), 39-43.
Abstract: Bu çalışmada Saanen ırkı teke spermasının değerlendirilmesinde Eozin-nigrozin (EN), Gimza ve ikili boyama yöntemi olan Eozin-nigrozin sonrası Gimza (EN-G) boyama metotlarının kullanılabilirliği araştırıldı. EN, Gimza ve EN-G boyama yöntemlerinde akrozomal bozukluk (AB) oranları sırasıyla; %3.5±0.4, %7.2±0.4 ve %9.1±0.4; Diğer Morfolojik Bozukluk (DMB) oranı 2.8±0.2, 2.4±0.2 ve 2.8±0.2, Toplam Morfolojik Bozukluk (TMB) oranı ise sırasıyla 6.3±0.4, 9.6±0.4 ve 11.9±0.4 olarak saptandı. En yüksek AB ve TMB oranı EN-G boyama metodunda elde edildi (P<0.05). EN ve EN-G boyama metotları arasında ölü spermatozoon oranları arasında istatistiksel bakımdan fark bulunmadı. Sonuç olarak EN-G metodu kullanılarak yapılan boyama sonucunda ölü spermatozoon oranı, AB, DMB ve TMB morfolojik bozukluk oranlarının tek bir preparattan daha ayrıntılı olarak değerlendirilebileceği sonucuna varıldı.
This study was designed to assess effectiveness of different staining methods, Eosin-nigrosin (EN), Giemsa and double staining method Eosin-nigrosin combined with Giemsa (EN-G), to detect dead spermatozoa, defected acrosome rates (AB), Other Morphological Defect (DMB) and Total Morphological Defect (TMB) in fresh Saanen semen. The percentages of spermatozoa with AB, DMB and TMB were 3.5%, 7.2% and 9.1%; 2.8%, 2.4% and 2.8%; and 6.3%, 9.6% and 11.9% in EN, Giemsa and EN-G, respectively. The highest AB was observed in EN-G staining method (P<0.05). There were no significant differences in percentage of dead spermatozoa between EN and EN-G staining methods. In conclusion, EN-G staining method could be used to distinguish the percentage of dead spermatozoa, AB, DMB and TMB in the same slide.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144536
http://hdl.handle.net/11452/13258
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2003 Cilt 22 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_1-2-3_7.pdf139.52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons