Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13239
Title: Programlama öğreti̇mi̇nde kullanılabi̇lecek yazılımlara i̇li̇şki̇n öğretmen görüşleri̇
Other Titles: Teachers' opinions about software that can be used in teaching programming
Authors: Baltalı, Salih
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü.
0000-0001-6935-346X
Uzun, Adem
Keywords: Programlama öğretimi
Görselleştirme yazılımı
Kullanılabilirlik
Teaching programming
Visualization software
Usability
Issue Date: 22-Oct-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Baltalı, S. ve Uzun A. (2019). “Programlama öğreti̇mi̇nde kullanılabi̇lecek yazılımlara i̇li̇şki̇n öğretmen görüşleri̇”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 33(1), 129-156.
Abstract: Bu çalışmanın amacı BT öğretmenlerinin programlama öğretiminde kullanılabilecek bazı yazılımların kullanılabilirlik ve tasarım yönleriyle ilgili görüşlerini incelemektir. Çalışmada Scratch 1.4, Microsoft Small Basic 1.2, Microsoft Kodu Game Lab 1.4.64 ve Robomind 6.01 yazılımları incelenmiştir. Çalışmaya Bursa ilinde ortaokulda görev yapan 92 Bilişim Teknolojileri (BT) öğretmeni katılmıştır. Bu yazılımların arayüz tasarımı ve kullanılabilirlik incelemesinde Nielsen’in (2015) sezgisel (heuristic) rehberi esas alınmıştır. Bu rehberin orijinali, araştırma amaçları doğrultusunda düzenlenerek elektronik bir form halinde öğretmenlere iletilmiştir. Araştırma nicel araştırma desenlerinden tekil tarama modeli temel alınarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin frekans, ortalama ve yüzdeleri hesaplanıp katılımcıların araştırma konusuna göre fikri yönü incelenmiştir. Araştırmada elde edilen veriler ışığında, programlama öğretiminde yazılım olarak görsel araç kullanımının, öğrenciler için pozitif etkiye sahip olacağı yönünde görüşlere ulaşılmıştır. BT öğretmenleri bu araçların genel itibarıyla ortaokul kademelerine daha uygun olduğu yönünde görüş belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra Small Basic 1.2 yazılımının ortaokulda kullanılabileceği gibi içerdiği kod tabanlı yapı nedeniyle profesyonel dillere daha yakın durduğundan lise kademesinde de yararlanılabileceği ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan, katılımcılara göre yazılım hazırlanırken kullanılabilirlik ve tasarım yönlerinin her ikisine de dikkat edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Görselleştirme araçlarının genel itibarıyla kullanılabilirlik yönlerinin ve tasarımlarının da iyi olduğu, bunlar arasından Robomind 6.01 yazılımının en yüksek düzeyde kullanılabilir olduğu ve tasarım bakımından en az soruna sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
The purpose of this study is to examine the opinions of IT teachers about the usability and design aspects of some software that can be used in programming teaching. In this study, Scratch 1.4, Microsoft Small Basic 1.2, Microsoft Code Game Lab 1.4.64 and Robomind 6.01 software were examined. 92 IT teachers working in secondary schools in Bursa participated in the study. The interface design and usability analysis of the software was based on Nielsen’s (2015) heuristic guide. The original version of this guideline was arranged in line with the research objectives and sent to teachers in an electronic form. The research was carried out based the survey model. The frequency, average and percentages of the data were calculated, and the opinions of the participants regarding the research subject were examined. Findings showed that using visual tools as software in programming instruction could have a positive effect on students’ learning. IT teachers stated that these tools were generally more suitable for secondary schools. Participants also stated that Small Basic 1.2 software could be used at the high school level because it is closer to professional languages due to its codebased structure. On the other hand, participants remarked that both the usability and design aspects should be considered when developing software. These four visualization tools generally have good usability aspects and designs, among which the Robomind 6.01 software is the most readily available and has the least problem in terms of design.
Description: Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Adem Uzun'un danışmanlığında Salih Baltalı tarafından hazırlanan "Programlama öğretiminde kullanılabilecek yazılımlara ilişkin öğretmen görüşleri" adlı yüksek lisans tezine dayanılarak hazırlanmıştır. Ayrıca çalışmada sunulan verilerin bir kısmı “The 4th International Symposium on New Issues in Teacher Education” (ISNITE 2016) sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1055397
http://hdl.handle.net/11452/13239
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2020 Cilt 33 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33_1_6.pdf704.15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons