Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13230
Title: Karma yemlere katılan narasin ve nikarbazinin, zeolit ile etkileşiminin etlik piliçlerin ince bağırsak ağırlığı, tibial diskondroplazi, tibia külü ve kan parametreleri üzerine etkileri
Other Titles: The effect of interaction between narasin and nicarbazin with zeolite supplemented to mixed feed on small ıntestine weight and tibial dyschondroplasia, tibia ash and blood parameters of broiler chickens
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Gezen, Ş. Şule
Eren, Mustafa
Keywords: Broyler
Broiler
Narasin
Nikarbazin
Zeolit
Narasin
Nicarbazin
Zeolite
Issue Date: 27-Nov-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gezen, Ş. Ş. ve Eren, M. (2002). "Karma yemlere katılan narasin ve nikarbazinin, zeolit ile etkileşiminin etlik piliçlerin ince bağırsak ağırlığı, tibial diskondroplazi, tibia külü ve kan parametreleri üzerine etkileri". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 21(1-2-3), 49-57.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, karma yemlere katılan narasin ve nikarbazinin, zeolit ile etkileşiminin, etlik piliçlerin ince bağırsak ağırlığı (g/100 g canlı ağırlık), iç organ ağırlıkları (karaciğer, taşlık, kalp – g/100 g canlı ağırlık), kan serumu sodyum (Na), potasyum (K), klor (Cl) konsantrasyonları, altlık rutubeti, kemik külü ve tibial diskondroplazi (TD) üzerine etkilerinin belirlenmesidir. Denemede toplam 312 adet bir günlük yaşta Avian Farms broyler erkek civciv kullanılmış ve civcivler 4 ana gruba ayrılmıştır. Ayrıca her ana grup, her biri 13 adet civciv içeren 6 tekrar grubuna ayrılmıştır. Deneme süresince Grup NA, Grup NAZ, Grup Nİ ve Grup NİZ’in izokalorik ve izonitrojenik yemlerine sırasıyla, 70 mg/kg narasin, 70 mg/kg narasin + % 2 zeolit, 125 mg/kg nikarbazin, 125 mg/kg nikarbazin + % 2 zeolit katılmıştır. Denemenin 21. gününde NAZ grubunun ince bağırsak ağırlığı, Nİ ve NİZ grubundan önemli düzeyde düşük bulunmuştur (P<0.01). Aynı dönemde NA grubunun kan serumu Cl konsantrasyonu, Nİ ve NİZ gruplarına göre önemli düzeyde yükselmiştir (P<0.001). Ayrıca, NİZ grubunun kan serumu Cl konsantrasyonu NAZ grubuna göre önemli düzeyde düşük bulunmuştur (P<0.001). Bunun yanı sıra denemenin 40. gününde NA grubunun kan serumu Na konsantrasyonu hem Nİ hem de NİZ grubundan (P<0.001), K konsantrasyonu ise sadece Nİ grubundan düşük (P<0.05) bulunmuştur. NA ve Nİ gruplarıyla karşılaştırıldığında, yemlerine zeolit katkısı (% 2) yapılan NAZ ve NİZ gruplarında 21. günde tibial diskondroplazi görülme sıklığı ve şiddeti azalmıştır. Deneme sonunda NA ve Nİ gruplarının altlık rutubetinin, NAZ grubundan önemli düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır (P<0.001). Araştırmada belirlenen diğer parametreler arasındaki farkların istatistiki önem taşımadığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, narasin ve nikarbazin içeren broyler yemlerine zeolit katkısı 21. gün tibial diskondroplazi görülme sıklığını azaltmıştır, ayrıca zeolitin narasin ile birlikte kullanımı ince bağırsak ağırlığını azaltmış ve deneme sonunda altlık rutubetini düşürmüştür. Bu sonuçlar, yemlerde narasin ve nikarbazin ile birlikte zeolit kullanımının broylerlerde yararlı etkileri olabileceği kanısını uyandırmaktadır.
The aim of this study was to determine the effects of interaction between narasin and nicarbazin with zeolite supplemented to the feeds on small intestine weight (g/100 g body weight), organ weights (liver, gizzard, heart – g/100 g body weight), blood serum sodium (Na), potassium (K), chlorine (Cl) concentrations, litter moisture, bone ash and tibial dyschondroplasia (TD) of broiler chickens In the experiment, a total of 312 one day old male broiler chicks (Avian Farms) were used and divided into main four groups. Also, each group was divided again into 6 replicate groups each containing 13 chicks. During the experiment, isocaloric and isonitrogenic feeds of Group NA, Group NAZ, Group Nİ and Group NİZ were supplemented with 70 mg/kg narasin, 70 mg/kg narasin + 2 % zeolite, 125 mg/kg nicarbazin, 125 mg/kg nicarbazin + 2 % zeolite, respectively. For the first 21 days, small intestine weight of NAZ group was found significantly less (P<0.01) than Nİ and NİZ groups. In the same period, blood serum Cl concentration of NA group was higher than Nİ and NİZ groups (P<0.001). Also, blood serum Cl concentration of NİZ was found significantly less than NAZ group (P<0.001). Moreover, at 40 days of the experiment we have observed that the level of blood serum Na concentration in NA group was significantly lower than both of Nİ and NİZ groups (P<0.001), as for the level of K concentration was lower only in Nİ containing group (P<0.05). Zeolit supplementation (2 %) to the feeds of NAZ and NİZ groups resulted in a reduction of incidence and severity of tibial dyschondroplasia, compared with NA and Nİ groups at 21 days of age. Litter moisture of NA and Nİ groups were determined significantly higher than NAZ group at the end of the trial (P<0.001). No significant differents were noted between other parameters. As a result, zeolite supplementation to the broiler feeds which contain narasin and nicarbazin decrased the incidence of tibial dyschondroplasia at 21 days old, and also, utilisation of narasin with zeolite reduced small intestine weight and decreased litter moisture. These results suggested that combined use of narasin and nicarbazin with zeolit in feeds might have beneficial influence on broilers.
Description: Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Mustafa Eren'in danışmanlığında Şule Gezen tarafından hazırlanan "Karma yemlere katılan narasin ve nikarbazinin, zeolit ile etkileşiminin etlik piliçlerin ince bağırsak ağırlığı, tibial diskondroplazi, tibia külü ve kan parametreleri üzerine etkileri" adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144560
http://hdl.handle.net/11452/13230
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2002 Cilt 21 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21_1-2-3_8.pdf206.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons