Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1323
Title: Böbrek biyopsilerinin retrospektif olarak klinikopatolojik değerlendirilmesi Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesi Nefroloji Bilim Dalı deneyimi
Other Titles: Clinicopathologic evaluation of renal biopsies retrospectively experience of The Nephrology Department, Uludag University Faculty of Medicine
Authors: Güllülü, Mustafa
Orhan, Safiye
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Böbrek biyopsisi
Glomerülonefrit
Epidemiyoloji
Kidney biopsy
Glomerulonephritis
Epidemiology
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Orhan, S. (2017). Böbrek biyopsilerinin retrospektif olarak klinikopatolojik değerlendirilmesi Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesi Nefroloji Bilim Dalı deneyimi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Böbrek biyopsisi, böbrek hastalıklarının tanısında, tedavi yönetiminde ve prognozun tayininde yol gösterici önemli bir yöntemdir. Böbrek biyopsi verilerinin değerlendirilmesi böbrek hastalıklarının epidemiyojisi hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Çalışmamızda merkezimizde yapılmış olan böbrek biyopsileri incelenerek yaş, cinsiyet, klinik endikasyon ve böbrek fonksiyonlarına göre renal hastalıkların histolojik tanıya dayalı görülme sıklığının belirlenmesi ve klinik ile histopatolojik bulgular arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlandı. Çalışmada Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi (UÜTF) Nefroloji Kliniği'nde 2008-2016 yılları arasında böbrek biyopsisi yapılan 780 hasta ve 885 böbrek biyopsi sonucu retrospektif olarak değerlendirildi. Hasta verilerine hastanemiz elektronik arşiv sisteminden (Avicenna) ulaşıldı. Hastalara ait demografik ve klinik bilgiler, biyopsi endikasyonları ve sonuçları hasta dosyaları incelenerek elde edildi. Malignite ön tanısı ile biyopsi yapılmış olan hastalar, <18 yaş hastalar, transplant böbrek biyopsileri ve verilerine ulaşılamayan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Olguların ortalama yaşı 42,84 ± 15,12 yıl idi. Erkek cinsiyet %59,69 olarak hesaplandı. En sık böbrek biyopsi endikasyonu nefrotik düzeyde proteinüri (%53,5) idi. Her iki cinste de en sık majör histopatolojik alt tip primer glomerülonefritler ve en sık histopatolojik tanı fokal segmental glomerüloskleroz (%16,9) iken, kadınlarda en sık sekonder glomerülonefrit nedeni lupus nefriti (%13,4), erkeklerde amiloidozis (%8,7) olarak saptandı. Böbrek hastalıklarının ırksal ve coğrafi dağılımının farklı olması, böbrek biyopsi endikasyonlarının merkezlere göre değişiklik göstermesi nedeniyle epidemiyolojik çalışma sonuçları değişkendir. Ülkemizde son dönem böbrek hastalığının önemli bir nedenini oluşturan glomerüler hastalıkların epidemiyolojik özelliklerinin doğru bir şekilde saptanması için böbrek biyopsisi ulusal kayıt sistemine ihtiyaç vardır.
Clinicopathologic Evaluation of Renal Biopsies Retrospectively Experience of the Nephrology Department, Uludag University Faculty of Medicine Renal biopsy is an important method to guide the diagnosis of kidney diseases, management of treatment and prognosis. Assessment of kidney biopsy data provides important information about the epidemiology of kidney disease. We aimed to determine the incidence of renal diseases based on histological diagnosis according to age, gender, clinical indications and renal functions and to evaluate the relationship between clinical and histopathological findings by reviewing the renal biopsies performed in our center. In the present study, 780 patients who had renal biopsy in Nephrology Clinic, Uludag University Faculty of Medicine between 2008 and 2016, and 885 kidney biopsies were evaluated retrospectively. Patient's data were obtained from our hospital electronic archive system (Avicenna). Patient demographic and clinical information, biopsy indications and results were obtained by reviewing patient files. Patients who had biopsy with pre-diagnosis of malignancy, were <18 years old, were not able to obtain their data, and had biopsy from transplant kidney, were excluded. The mean age was 42.84 ± 15.12 years. 59.69% of them were male. The most frequent indication for renal biopsy was nephrotic-range proteinuria (53.5%). The most common major histopathologic subtype was primary glomerulonephritis and histopathologic diagnosis was focal segmental glomerulosclerosis (16.9%) in both sexes. The most common secondary glomerulonephritis type was lupus nephritis (13.4%) in women and amyloidosis (8.7%) in men. iv The difference in racial and geographical distribution of renal diseases and variety of renal biopsy indications amongst centers alters the results of the epidemiological study. In order to accurately determine the epidemiological characteristics of glomerular diseases, which constitute an important cause of end stage renal disease in our country, there is a need for a national registry system of renal biopsy.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1323
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
463972.pdf936.35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons