Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1322
Title: Erişkin akut böbrek yetmezliği etyolojisinin ve prognozu etkileyen faktörlerin retrospektif olarak değerlendirilmesi
Other Titles: Retrospective evaluation of the etiology and prognostic factors of acute renal failure in adult
Authors: Yavuz, Mahmut
Göçken, Abdulkadir
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Akut böbrek hasarı
Akut böbrek yetmezliği
Acute kidney injury
Acute renal failure
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Göçken, A. (2017). Erişkin akut böbrek yetmezliği etyolojisinin ve prognozu etkileyen faktörlerin retrospektif olarak değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Akut böbrek hasarı (ABH) günümüzde hala önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Sıklığı, etiyolojisi, prognozu ve mortalitesinde birçok faktörün etkili olması, bu konudaki araştırma sonuçlarının farklılık göstermesine neden olabilmektedir.Biz de çalışmamızda Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kayıtlarındaki mevcut veriler ile ABH etiyolojisi ve prognostik faktörleri ortaya koymayı amaçladık.Çalışmaya Nefroloji servisine akut böbrek yetmezliği tanısı ile Ocak 2011- Aralık 2015 tarihleri arasında interne edilmiş 272 hasta dahil edildi. Yatış süresi 2 günden kısa olanlar, tedaviyi kabul etmeyenler, yoğun bakım ya da başka servislere tedavisi tamamlanmadan devir edilen hastalar çalışmaya alınmadı. Hastaların demografik özelliklerinin yanı sıra klinik ve laboratuvar bulguları elektronik ortamda hastane bilgi yönetim sistemi ile retrospektif olarak incelendi.272 hastanın 129'u (%47,4) kadın, 143'ü (%52,6) erkek idi. Tüm hastaların yaş ortalaması 61,6, ortalama yatış süresi 13,3 gün, hemodiyaliz sayısı 1,24 bulundu. 98 (%36) hastaya en az 1 kez hemodiyaliz uygulanmıştı. Genel mortalite oranı %4,8 idi. Hastaların %52'si yaşlı gruptaydı (65 yaş ve üzeri). Vakaların %31'inde oligoanüri, %44,9 prerenal, %41,5 renal %13,6 postrenal etiyoloji saptandı. Hastaların %52'si tanı anında herhangi bir ilaç kullanmaktaydı, %81'inin komorbiditesi mevcutken %42'sinde herhangi bir odakta enfeksiyon mevcuttu.Çalışmamızda hastaların yaş ve cinsiyet dağılımı, hemodiyaliz ihtiyacı, yatış süreleri, diürez miktarları ve etiyolojileri literatür ile benzerdi. Renal etiyolojili ABH'nin, eşlik eden enfeksiyon varlığının, derin asidozun ve yüksek CRP'nin mortaliteyi artırdığını saptadık. İleri yaş, oligüri, hipoproteinemi, hipoalbuminemi, anemi ve tanı anında herhangi bir ilaç kullanıyor olmanın hemodiyaliz sayısını artırarak, anemi ve ileri yaşın ise aynı zamanda yatış süresini uzatarak kötü prognostik faktörler olabileceğini gözlemledik.
Acute kidney injury (AKI) is currently an important cause for morbidity and mortality. Many factors affect frequency, etiology, prognosis and mortality of AKI, therefore the results of the studies on this issue may differ. In our study, we aimed to reveal the etiology and prognostic factors of AKI with current data of Uludağ University Hospital.The study included 272 patients admitted to the nephrology department between January 2011 and December 2015 and diagnosed with AKI. The patients who stayed shorter than two days, left with refusal of treatment, and were transferred to the intensive care unit or other departments before treatment was completed, were excluded from the study.The patients' demographics as well as their clinical and laboratory findings were scanned retrospectively from medicalelectronic files. 129 (47,4%) of the 272 patients were female and 143 (52,6%) were male. The mean age of all patients was 61,6 years, the mean duration of hospitalization was 13,3 days, and the mean hemodialysis number was 1,24. 98 patients (36%) underwent hemodialysis at least once. The overall mortality rate was 4,8%. Fifty-two percent of the patients were in the older group (65 years and over). Oligoanuri awas observed 31% of all cases. Prerenal, renal and postrenal etiology was detected in 44,9%, 41,5% and 13,6% of the patients, respectively. At the time of diagnosis, 52% of the patients had used any medications, 81% had comorbidities, and 42% had infections. In our study, the age and gender distribution of patients, need for hemodialysis, duration of hospitalization, amount of diuresis and etiology were consistent with the literature. We observed that AKI with renal etiology, coexisting infection, severe acidosis and high CRP levels increased mortality. In addition, we observed that advanced age, oliguria, hypoproteinemia, hypoalbunemia, anemia and using any medication at the time of diagnosis may be poor prognostic factors by increasing the number of hemodialysis; and advanced age and anemia may be poor prognostic factors by prolonging the duration of hospitalization.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1322
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
463971.pdf287.72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons