Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13206
Title: Ergenlerin gelecek beklentilerinin yordayıcısı olarak: Psikolojik semptomlar ve akademik başarı
Other Titles: As a predictor of future expectations of adolescents: Psychological symptoms and academic success
Authors: Dursun, Asiye
Başkaya, Yasemin Körler
Bursa Uludağ Üniversitesi.
0000-0002-6118-9658
Özkan, Murat Sinan
Keywords: Ergen
Gelecek beklentisi
Psikolojik semptomlar
Akademik başarı
Adolescent
Future expectant
Psychological symptoms
Academic achievement
Issue Date: 12-Nov-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Dursun, A. vd. (2018). “Ergenlerin gelecek beklentilerinin yordayıcısı olarak: Psikolojik semptomlar ve akademik başarı”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 32(1), 121-144.
Abstract: Ergenlik döneminde gerçekleştirilmesi gereken gelişim görevlerinden biri de geleceği planlamak adına adımlar atmaktır. Bu süreçte gelecek beklentisi kavramı önemli olabilmektedir. Bu araştırmanın amacı gelecek beklentisi ile psikolojik semptomlar ve akademik başarı ile ilişkisini ele alıp incelemektir. Verilerin analizinde betimsel istatistikler için yüzde-frekans ve psikolojik belirtilerin diğer değişkenlerle ilişkisini belirlemek için korelasyon ve aşamalı regresyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara bakıldığında geçmez ve geçer akademik başarı ortalamasına sahip ergenlerin gelecek beklentilerinin, orta ve başarılı akademik başarı puanlarına göre anlamlı bulunmuştur. Ekonomik gelecek boyutunu yordama da sırasıyla depresyon ve anksiyete belirtilerinin etkili olduğu. sosyal gelecek boyutunu yordama da sırasıyla depresyon, anksiyete ve rahatsızlık ciddiyeti indeksi belirtilerinin etkili olduğu, eğitsel gelecek ve kişisel ve mesleki gelecek boyutlarını yordama da anksiyete belirtisinin etkili olduğu söylenebilir. Bulgular, literatür ışığında tartışılmış ve bir takım öneriler sunulmuştur.
One of the development tasks to be carried out during adolescence is to take steps to plan the future. The concept of future expectation can be important in this process. The aim of this research is to examine the future expectancy and its relationship with psychological symptoms and academic achievement. In the analysis of the data, correlations and stepwise regression analysis were used to determine the correlation of the percent-frequency and psychological symptoms with other variables for descriptive statistics. Given the findings, it was found that semantic and successful academic achievement scores of the adolescents with the average academic achievement scores were significant. The predictability of the economic future dimension is also influenced by depression and anxiety symptoms, and the predictive value of social future is influenced by the indices of depression, anxiety, and discomfort severity respectively. Educational anxiety is also predictive of educational future and personal and professional future dimensions. Findings were discussed in the light of the literature and some suggestions were presented.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/730783
http://hdl.handle.net/11452/13206
ISSN: 1301-3416
Appears in Collections:2019 Cilt 32 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32_1_6.pdf368.28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons