Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13155
Title: Türkçe etkinliklerinin anasınıfına devam eden çocukların gelişimlerine etkisinin incelenmesi
Other Titles: Examination of the effect of Turkish activities on development of children attending to nursery class
Authors: Birgül, Arzu Ergişi
Akyol, Aysel Köksal
Keywords: Okul öncesi eğitim
Türkçe etkinliği
Gelişim
Preschool education
Turkish activity
Development
Issue Date: 3-Jun-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Birgül, A.E. ve Akyol A.K. (2018). “Türkçe etkinliklerinin anasınıfına devam eden çocukların gelişimlerine etkisinin incelenmesi”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 31(2), 709-730.
Abstract: Bu araştırma, Türkçe etkinliklerinin anasınıfına devam eden çocukların gelişim alanlarına etkisini incelemek amacı ile yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2013-2014 eğitim öğretim yılında Ankara il merkezinde bulunan, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi ilköğretim okullarının anasınıflarına devam eden ve normal gelişim gösteren 52 çocuk oluşturmuştur. Araştırmada, “Kişisel Bilgi Formu” ve çocukların motor, alıcı ve ifade edici, akademik/bilişsel, sosyal/duygusal ve günlük yaşam becerilerini değerlendirmek için “Brigance Erken Gelişim Envanteri II” kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubundaki çocuklara ön testleri yapıldıktan sonra deney grubundaki çocuklara araştırmacılar tarafından hazırlanan “Türkçe Etkinlikleri” üç ay süre ile uygulanmıştır. Eğitim programının bitiminde son testler yapılmıştır. Son testin uygulanmasından bir ay sonra deney grubuna kalıcılık testi uygulanmıştır. Elde edilen veriler, normal dağılım gösterdiği için “t testi” ve “Anova” ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda grup*ölçüm ortak etkisinin önemli olduğu görülmüştür.
The aim of this study was to examine the effect of Turkish activities on development of children attending to nursery class. The study group was comprised of children, normal developmental course, attending to the nursery classes of official primary schools of Ankara Provincial National Education Directorate during 2013- 2014 educational year. Total 52 children were involved in the study group. In research, the “General Information Form” and the “Brigance Early Childhood Developmental Inventory II” were used to assess the motor, receptive and expressive, academic/cognitive, social/emotional, and daily life skills of children. After the pre-tests of the children in the experimental and control groups, the "Turkish Activities" prepared by the researchers for the children in the experimental group were applied for three months. The final tests were done at the end of the training program. One month after the last test was applied, the retention test was applied to the test group. Due to the obtained results were showed normal distributions data were evaluated with “t-test” and “Anova”. As a result of research, ıt was seen that the collective effect of group*measurement was important in the result of the research.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/613863
http://hdl.handle.net/11452/13155
ISSN: 1301-3416
Appears in Collections:2018 Cilt 31 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31_2_11.pdf333.09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons