Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13139
Title: Okul öncesi öğretmenlerin düşünme stilleri ile öğrenmeye ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Other Titles: Investigating the relation between the preschool teachers' thinking styles and their attitudes towards learning
Authors: Güven, Gülçin
Azkeskin, Kadriye
Keywords: Okul öncesi öğretmenleri
Düşünme stili
Öğrenmeye ilişkin tutum
Preschool teachers
Thinking styles
Attitudes towards learning
Issue Date: 23-Oct-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Güven, Ç. ve Azkeskin K. (2018). “Okul öncesi öğretmenlerin düşünme stilleri ile öğrenmeye ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 31(2), 633-650.
Abstract: Araştırma kapsamında okul öncesi öğretmenlerin düşünme stilleri ile öğrenmeye ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda okul öncesi öğretmenlerin düşünme stilleri ve öğrenmeye ilişkin tutumları yaş, kıdem, kurum türü değişkenleri açısından da incelenmiştir. İlişkisel tarama modelinde tasarlanan araştırmanın çalışma grubu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında İstanbul Avrupa ve Anadolu yakasındaki resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan 187 okul öncesi öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında üç veri toplama aracı kullanılmıştır. Bunlar “Kişisel Bilgi Formu”, “Rasyonel-Yaşantısal Düşünme Stilleri Ölçeği” ve “Öğrenmeye İlişkin Tutum Ölçeği”dir. Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmenlerin Rasyonel-Yaşantısal Düşünme Stilleri Ölçeği’nin Biliş Gereksinimi ve Sezgisel İnanç alt ölçekleri ile Öğrenmeye İlişkin Tutum Ölçeği’nin Öğrenmeye İlişkin Kaygılar alt boyutu arasında pozitif, Öğrenmeye İlişkin Beklentiler ve Öğrenmeye Açıklık alt boyutları arasında negatif yönlü anlamlı ilişki görüldüğü saptanmıştır.
This research aims to investigate the relationship between preschool teachers' thinking styles and their attitudes towards learning. In this context, preschool teachers' thinking styles and their attitudes towards learning were examined in terms of the variables as age, seniority and type of institution. The study group of the survey that is designed in a relational model consists of 187 preschool teachers working in the academic year of 2017-2018 in state and private preschool institutions in European and Anatolian regions of Istanbul. Three data collection tools were used in the research. These are "Personal Information Form", "Rational-Experiential Thinking Styles Inventory" and "Scale of Attitudes Towards Learning". The research findings indicate for preschool teachers that the Need for Cognition and the Faith in Intuition subscales of Rational-Experiential Thinking Styles Inventory significantly correlates positively with the Anxiety subscale and negatively with the Expectation and the Opennes subscales of the Scale of Attitudes Towards Learning.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/613818
http://hdl.handle.net/11452/13139
ISSN: 1301-3416
Appears in Collections:2018 Cilt 31 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31_2_8.pdf31_2_8288.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons