Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13136
Title: Gömülü Sistemler ve Robotik Uygulamalar dersine ilişkin öğrenen özellikleri ve görüşleri: Bir öğretim tasarımına doğru
Other Titles: Learner characteristics and opinions about Embedded Systems and Robotic Applications course: Towards the design of instruction
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü.
Uzun, Adem
Uz, Rüçhan
Keywords: Öğretim tasarımı
Gömülü sistemler
Robotik
Kodlama
Öğretmen eğitimi
Instructional design
Embedded systems
Robotics
Coding
Teacher education
Issue Date: 23-Oct-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Uzun, A. ve Uz R. (2018). “Gömülü Sistemler ve Robotik Uygulamalar dersine ilişkin öğrenen özellikleri ve görüşleri: Bir öğretim tasarımına doğru”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 31(2), 533-559.
Abstract: Bu araştırmanın amacı Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde öğrenim gören öğretmen adaylarının seçmeli olarak aldığı ‘Gömülü Sistemler ve Robotik Uygulamalar’ dersi ile ilgili ihtiyaç değerlendirme çalışması yaparak dersin öğretim programını geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada katılımcıların bireysel özellikleri ve derse yönelik görüşleri, demografik bilgileri, ön bilgi düzeyleri, öz-yeterlik algıları, motivasyonları ve dersten beklentileri olmak üzere beş alt boyutta belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma doğal sorgulama (Naturalistic Inquiry) yaklaşımı üzerine kurgulanmıştır. Araştırmaya 2017-2018 Bahar Dönemi’nde öğrenim gören son sınıf öğrencilerinden 14 kişi katılmıştır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemleri arasında yer alan maksimum çeşitlilik örneklemesi tercih edilmiştir. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırma verilerine göre katılımcıların ön bilgi düzeylerinin düşük olduğu, derse karşı motivasyonlarının yüksek düzeyde olduğu ve programlama temelli derslere ilişkin ön bilgi düzeylerinin derse karşı öz-yeterlik algıları ile ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Bu bilgiler ışığında dersin öğretim tasarımına ışık tutacak kararlar alınmıştır.
The aim of this research is to conduct a needs assessment study in order to improve the instructional design of the 'Embedded Systems and Robotic Applications' course taken by the pre-service teachers as an elective course at the Computer Education and Instructional Technologies Department of Uludağ University Faculty of Education. In order to achieve this, individual characteristics and opinions of the participants about the course were identified in five subdimensions including their demographic characteristics, previous knowledge levels for the course, self-efficacy perceptions, motivation levels and course expectations. The research was designed on the Naturalistic Inquiry approach. Participants of the study were 14 senior pre-service teachers taking the course in 2017-2018 Spring Semester. The maximum variation sampling was chosen as the sampling method. The research data were collected through the semi-structured interview form developed by the researchers. The findings indicated that the motivation of the participants was high, the previous knowledge levels were low and the previous knowledge levels of the programming-based courses were related to the self-efficacy perceptions gained through the course. In the light of these findings, some strategic decisions regarding the instructional design of the course were taken.
Description: Bu çalışmada sunulan verilerden bir kısmı 1. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi’nde (UTEK 2018) sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/613794
http://hdl.handle.net/11452/13136
ISSN: 1301-3416
Appears in Collections:2018 Cilt 31 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31_2_4.pdf352.34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons