Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13104
Title: Yüksek verimli süt ineklerinde laktasyonun çeşitli evrelerinde kandaki bazı biyokimyasal parametreler ile süt verimi arasındaki ilişkiler
Other Titles: The relations between some biochemical blood parameters and milk yield during various lactation stages in high-yielding dairy cows
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Polat, Ümit
Çetin, Meltem
Yalçın, Abdullah
Keywords: İnek
Cow
Kan parametreleri
Laktasyon evreleri
Süt verimi
Blood parameters
Lactation stages
Milk yield
Issue Date: 27-Apr-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Polat, Ü. vd. (2002). "Yüksek verimli süt ineklerinde laktasyonun çeşitli evrelerinde kandaki bazı biyokimyasal parametreler ile süt verimi arasındaki ilişkiler ". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 21(1-2-3), 65-69.
Abstract: Bu çalışmada, laktasyonun çeşitli evrelerindeki ineklerin metabolik profilleri ile süt verimleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlandı. Materyal olarak Karacabey Doğancı Çiftliğinde bulunan 60 adet sağlıklı, 4 yaşlı, Holstein ırkı süt ineği kullanıldı. Laktasyon döneminin 48-51., 147-161. ve 180. ve sonraki günleri sırasıyla erken, orta ve geç laktasyon evresi olarak değerlendirildi. Her laktasyon evresindeki 20’şer inekten alınan kan örneğinde glukoz, kolesterol, toplam lipit, toplam protein, albumin, globulin, kreatinin, magnezyum (Mg), kalsiyum (Ca), inorganik fosfor (İP) düzeyleri ve aspartat aminotransferaz (AST) ve alanin aminotransferaz (ALT) enzim aktiviteleri belirlendi. Bu parametreler erken, orta ve geç laktasyon evrelerinde sırasıyla 52.70, 48.35 ve 47.65 mg/dl; 215.00, 238.75 ve 227.75 mg/dl; 561.50, 512.30 ve 373.95 mg/dl; 7.63, 6.69 ve 6.14 g/dl; 3.40, 3.84 ve 3.65 g/dl; 4.52, 4.23 ve 4.19 g/dl; 0.99, 1.02 ve 1.01 mg/dl; 2.58, 2.76 ve 2.68 mg/dl; 9.69, 10.36 ve 9.88 mg/dl; 6.53, 6.14 ve 5.89 mg/dl; 74.05, 75.30 ve 67.21 U/l; 31.40, 41.05 ve 38.20 U/l olarak saptandı. İstatistiksel incelemede erken laktasyonda kolesterol (p<0.01) ve magnezyum (p<0.05), orta laktasyonda toplam lipit (p<0.05) ve kreatinin (p<0.05); geç laktasyonda ise kolesterol (p<0.001), toplam lipit (p<0.001) ve magnezyum (p<0.01) düzeyleri ile süt verimi arasında korrelasyon saptandı. Sonuç olarak bazı biyokimyasal parametrelerin çeşitli laktasyon evrelerindeki ineklerde süt verim düzeyinden etkilendiği kanısına varıldı.
In the present study, it was aimed to determine the correlation between the metabolic profiles and milk yield of the cows at various lactation stages. Sixty healthy, four years old Holstein dairy cows bred in Karacabey Doğancı Farm were used as material. Between the days 48-51., 147-161., and 180. and over of lactation period were accepted as the early, middle and late lactation stage, respectively. In the blood samples taken from 20 animals in each stage, glucose, total cholesterol, total lipid, total protein, albumin, globulin, creatinine, magnessium (Mg), calcium (Ca), inorganic phosphorus (IP) concentrations and aspartate aminotranspherase (AST) and alanine aminotranspherase (ALT) activities were determined. These parameters were found at the early, middle and late lactation stages as 52.70, 48.35 ve 47.65 mg/dl; 215.00, 238.75 ve 227.75 mg/dl; 561.50, 512.30 ve 373.95 mg/dl; 7.63, 6.69 ve 6.14 g/dl; 3.40, 3.84 ve 3.65 g/dl; 4.52, 4.23 ve 4.19 g/dl; 0.99, 1.02 ve 1.01 mg/dl; 2.58, 2.76 ve 2.68 mg/dl; 9.69, 10.36 ve 9.88 mg/dl; 6.53, 6.14 ve 5.89 mg/dl; 74.05, 75.30 ve 67.21 U/l; 31.40, 41.05 ve 38.20 U/l respectively. According to the statistical analyses, the correlation was determined between milk yield, and cholesterol (p<0.01), and magnessium (p<0.05) levels at early lactation stage; total lipid (p<0.05) and creatinine (p<0.05) levels at the middle lactation stage; cholesterol (p<0.001), total lipid (p<0.001) and magnessium (p<0.01) levels at the late lactation stage. In conclusion, it was seen that some biochemical parameters could be affected by milk yield in the cows of various lactation stages.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144562
http://hdl.handle.net/11452/13104
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2002 Cilt 21 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21_1-2-3_10.pdf129.18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons