Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12949
Title: Süt ineklerinde laktasyonun çeşitli evrelerinde ve kuru dönemde kandaki bazı biyokimyasal parametrelerdeki değişimler
Other Titles: The changes in some biochemical blood parameters during various lactation stages and dry period in dairy cows
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Polat, Ümit
Çetin, Meltem
Keywords: İnek
Cow
Kan parametreleri
Kuru dönem
Laktasyon evreleri
Blood parameters
Dry period
Lactation stages
Issue Date: 24-Jul-2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Polat, Ü. ve Çetin M. (2001). "Süt ineklerinde laktasyonun çeşitli evrelerinde ve kuru dönemde kandaki bazı biyokimyasal parametrelerdeki değişimler". Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 20(1-2), 33-39.
Abstract: Bu çalışmada, kuru dönem ve laktasyonun çeşitli evrelerindeki ineklerin metabolik profillerinde meydana gelen değişikliklerin belirlenmesi amaçlandı. Materyal olarak Karacabey Doğancı Çiftliğinde bulunan 80 adet sağlıklı, 4 yaşlı, Holstein ırkı süt ineği kullanıldı. İneklerin 20’si kuru dönemde, geri kalanı laktasyon dönemindeydi. Laktasyon döneminin 48-51., 147-161. ve 180. ve sonraki günleri sırasıyla I., II. ve III. evre olarak değerlendirildi. Her laktasyon evresinde 20 inek bulunmaktaydı. Alınan kan örneklerinde glukoz, toplam lipit, toplam kolesterol, toplam protein, ürik asit, üre, sodyum (Na), potasyum (K), kalsiyum (Ca), inorganik fosfor (İP) düzeyleri ve alkalen fosfataz (ALP) aktiviteleri belirlendi. Bu parametreler sırasıyla kuru dönem, laktasyonun I., II. ve III. evrelerinde 69.90, 51.35, 48.35 ve 45.45 mg/dl, 511.0, 561.50, 522.30 ve 373.95 mg/dl, 112.45, 215.0, 238.75 ve 222.75 mg/dl, 6.20, 7.63, 6.69 ve 6.14 g/dl, 1.94, 2.47, 2.34 ve 2.75 mg/dl, 21.05, 26.90, 27.70 ve 25.15 mg/dl, 137.15, 143.65, 148.65 ve 149.10 mEq/l, 5.88, 4.81, 4.80 ve 4.91 mEq/l, 9.50, 9.69, 10.36 ve 9.88 mg/dl, 6.16, 6.53, 6.14 ve 5.89 mg/dl ve 34.60, 36.65, 41.65 ve 42.70 U/l olarak saptandı. Verilere uygulanan varyans analizi sonucunda üre, ALP ve İP değerlerinde gruplar arasında istatistiksel önem gözlenmedi. Glukoz, toplam lipit, toplam kolesterol, toplam protein, ürik asit, Na, K ve Ca değerlerinde ise p≤0.001 düzeyinde önemli farklılık saptandı. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar kuru dönem ve çeşitli laktasyon evrelerinin ineklerde incelenen çoğu parametreyi etkilediğini gösterdi.
In the present research, it was aimed to determine the changes in the metabolic profile of the cows both in dry period and various stages of lactation period. Eighty healthy, four years old Holstein dairy cows bred in Karacabey Doğancı Farm were used as material. Twenty of them were in dry period and the rest were in lactation period. Between the days 48-51, 147-161. and 180. and over of lactation period were accepted as first, second and third stage, respectively. There were 20 cows in each lactation stage. Blood samples were taken from V. subcutenea abdominis. Glucose, total lipid, total cholesterol, total protein, uric acid, urea, sodium, potassium, calcium, inorganic phosphorus concentrations and ALP activities were found for dry period, I., II., III. stages of lactation period as 69.90, 51.35, 48.35 and 45.45 mg/dl, 511.0, 561.50, 522.30 and 373.95 mg/dl, 112.45, 215.0, 238.75 and 222.75 mg/dl, 6.20, 7.63, 6.69 and 6.14 g/dl, 1.94, 2.47, 2.34 and 2.75 mg/dl, 21.05, 26.90, 27.70 and 25.15 mg/dl, 137.15, 143.65, 148.65 and 149.10 mEq/l, 5.88, 4.81, 4.80 and 4.91 mEq/l, 9.50, 9.69, 10.36 and 9.88 mg/dl, 6.16, 6.53, 6.14 and 5.89 mg/dl and 34.60, 36.65, 41.65 and 42.70 U/l, respectively. According to variance analyses, which were performed for biochemical parameters of all groups, urea, ALP and inorganic phosphorus values had no statistically significant differences. Significant differences (p≤0.001) were determined for glucose, total lipid, total cholesterol, total protein, uric acid, sodium, potassium and calcium values. In the present study, the results indicate that dry period and stages of lactation have an effect on most of the parameters studied in cows. Various physiological conditions such as pregnancy, dry period, lactation cause metabolic changes in cows.
Description: Bu çalışma, Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Meltem Çetin'in danışmanlığında Ümit Polat tarafından hazırlanan "Süt ineklerinde laktasyonun çeşitli evrelerinde ve kuru dönemde kandaki bazı biyokimyasal parametrelerdeki değişimler" adlı teze dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144601
http://hdl.handle.net/11452/12949
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2001 Cilt 20 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_1-2_5.pdf160.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons