Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12913
Title: Cobb ırkı broylerlerde karkas ağırlığının bazı kemiklerin gelişimlerine etkisinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of the effects of carcass weight on the development of some bones in cobb race broilers
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Serbest, Ayşe
Keywords: Broyler
Karkas ağırlığı
Kemik
Gelişim
Broilers
Carcass weight
Bone
Development
Issue Date: 21-Nov-2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Serbest, A. (2001). "Cobb ırkı broylerlerde karkas ağırlığının bazı kemiklerin gelişimlerine etkisinin incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 20(1-2), 117-120
Abstract: Bu araştırmada karkas ağırlığı 1300-1400 gr. (I. grup) ve 1500-1600 gr. (II. grup) olan Cobb ırkı erkek broylerler materyal olarak kullanıldı. 40’ar günlük olan broylerlerden herbir grup için 45’er adet kullanıldı ve bunların bazı kemiklerinin gelişimleri incelendi. İki grubun karkasları arasındaki farklılık %12,6, üst ve alt gövde uzunlukları arasındaki farklılık ise sırasıyla %3,9 ve %4,6 idi. Kemiklerin ağırlıkları arasında en fazla farklılık fibula (%33,3), tibiotarsus (%32,2) ve os coracoides’de (30,2), en az farklılık da furcula’da (14,3) saptandı. Uzunluklar arasında en fazla farklılık os coracoides (%12,7), furcula (%12,2) ve ulna’da (%9,8), en az farklılık da fibula’da (%1,4) tespit edildi. Kemiklerin kalınlıkları arasında furcula ve scapula’da I. ve II. kalınlık bölgelerinde iki grup arasında fark görülmedi. I. kalınlık bölgesinde iki grup arasındaki en fazla farklılık %44,2 ile tibiotarsus’da; II. kalınlık bölgesinde de %30,8 ile ulna’da saptandı. Sonuçta bu çalışmada karkas ağırlığındaki artışın birinci derecede kemiklerin ağırlığını, ikinci derecede de kalınlığını (furcula ve scapula kalınlıkları hariç) etkilediği, üçüncü ve en az derecede de kemiklerin uzunluğunu etkilediği tespit edildi.
In this study, cobb race broilers of which carcass weight are 1300-1400 g for group I and 1500-1600 g for group II were used as materials. 40-day old 45 broilers were used for each group and development of their some bones were investigated. The difference between carcass weights of two groups was 12.6 %, and the difference between the lengths of upper and lower body were 3.9 % and 4.6 % respectively. The maximum difference in the weights of the bones was 33.3 % in fibula, 32.2 % in tibiotarsus and 30.2 % in os coracoides, and the minimum difference was found in furcula as 14.3 %. The maximum difference among lengths was found in os coracoides as 12.7 %, 12.2 % in furcula, 9.8 % in ulna, and the minimum difference was found in fibula as 1.4 %. It was found that there was no difference between the Ist and IInd thickness sections of bone thickness of furcula and scapula of two groups. The maximum difference found in tibiotarsus was 44.2 % in the Ist thickness section and 30,8 % in ulna in the IInd thickness section. As a result, it was found that the increase in the carcass weight primarily affects bone weights, secondarily bone thickness (except furcula and scapula) and finally it affects the length of the bones in the smallest degree.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144613
http://hdl.handle.net/11452/12913
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2001 Cilt 20 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_1-2_17.pdf121.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons