Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12911
Title: Saccharomyces cerevisiae canlı maya kültürünün süt sığırlarında süt verimi ve bileşenleri İle bazı rumen ve kan parametreleri üzerine etkileri
Other Titles: Effects of saccharomyces cerevisiae yeast culture on milk production, milk composition and some rumen and blood parameters of dairy cows
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Biricik, Hakan
Yavuz, H. Melih
Keywords: Süt sığırı
Saccharomyces cerevisiae
Süt verimi
Süt bileşenleri
Rumen parametreleri
Dairy cow
Milk production
Milk composition
Rumen parameters
Issue Date: 25-May-2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Biricik, H. ve Yavuz, H. M. (2001). "Saccharomyces cerevisiae canlı maya kültürünün süt sığırlarında süt verimi ve bileşenleri İle bazı rumen ve kan parametreleri üzerine etkileri ". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 20(1-2), 9-16.
Abstract: Bu çalışma, süt sığırı rasyonlarına katılan Saccharomyces cerevisiae maya kültürünün, süt verimi ve bileşenleri ile bazı rumen ve kan parametreleri üzerine olan etkilerinin saptanması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 6 baş Esmer ve 18 baş Holstein süt sığırı kullanılmıştır. Sığırlar kontrol ve deneme şeklinde adlandırılan 12’şer başlık 2 gruba ayrılmıştır. Her iki gruptaki hayvanların süt verimi, yaş ve ırk bakımından benzer olmalarına dikkat edilmiştir. Çalışma ilk iki haftası adaptasyon olmak üzere toplam 10 hafta sürdürülmüştür. Bütün hayvanlar konsantre yem ve bezelye silajı ile beslenmişlerdir. Kontrol grubunun yemine ilaveten bir katkı yapılmadığı halde deneme grubunun yemine günlük hayvan başına 10 g Saccharomyces cerevisiae canlı maya kültürü katkısı yapılmıştır. Sığırlardan denemenin 1, 30 ve 60. günlerinde sabah yemlemesinden 3 saat sonra rumen sıvısı örnekleri alınmıştır. Rumen sıvısı örneklerinde rumen sıvısı pH değerleri ile total uçucu yağ asidi (T.U.Y.A.) ve amonyak azotu (NH3- N) miktarları saptanmıştır. Kontrol ve deneme gruplarında yer alan hayvanlardan belirlenen rumen pH, T.U.Y.A. ve NH3-N değerleri arasındaki farklılıklar istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. Kontrol ve deneme grubunda yer alan süt sığırlarında haftalık olarak süt ölçümleri yapılmış ve çalışmanın 1, 15, 30 ve 60. günlerinde alınan süt örnekleri, yağ, protein ve kuru madde bakımından analize tabi tutulmuştur. Deneme sonunda gruplar arasında, süt verimi, süt yağı, süt protein ve kuru maddesi ile % 4 yağa göre düzeltilmiş süt verimleri yönünden istatistiki farklılığa rastlanmamıştır. Araştırmanın 1, 30 ve 60. günlerinde, kontrol ve deneme grubunda yer alan hayvanlardan sabah yemlemesinden 3 saat sonra alınan kan örneklerinden yapılan analizler sonucunda serum glikoz, üre, total protein ve kolesterol değerleri bakımından gruplar arasında önemli bir farklılık bulunmamıştır. Sonuç olarak, süt sığırı rasyonlarına Saccharomyces cerevisiae canlı maya kültürü ilave edilmesinin, süt verimi ve bileşenleri ile rumen ve kan parametreleri üzerine önemli bir etkisinin olmadığı düşünülmektedir.
This study was applied to determine the effects of Saccharomyces cerevisiae yeast culture added to the ration of dairy cows on milk production and composition, as well as rumen and blood parameters. Six Brown Swiss and eighteen Holstein dairy cows were used in this study. Cows were divided into two groups, control and treatment groups and each group contains twelve cows. It was taken into consideration that the milk production, age and breed of animals in both of groups were similar. The study lasted ten weeks, two of which were for adaptation. All animals were fed on concentrate and peas silage. Ten gram Saccharomyces cerevisiae viable yeast culture per animal was daily added to feed of the treatment group, however nothing was added to that of the control group. Rumen fluid samples were collected from all cows 3 hours after morning meal 1 st, 30 th, and 60 th days of the experiment. Total volatile fatty acid (TVFA), pH values and ammonia-nitrogen (NH3-N) concentration of the rumen fluid samples were determined. There were no significant differences for rumen fluid pH, TVFA and NH3-N between the control and treatment groups. In both groups, milk production were determined weekly and milk samples were analyzed in order to determine the values of milk fat, milk protein and milk dry matter on days of 1 st, 15 th, 30 th and 60 th. At the end of the study there was not statically differences between groups for the milk production and 4 % fat-corrected milk production, and milk fat, milk protein and milk dry matter. Also, blood samples collected from the control and treatment groups 3 hours after morning meal, on days of 1 st, 30 th and 60 th were analyzed in order to determine serum glucose, urea, total protein and cholesterol, and no significant differences were found. It is was concluded that there is no significant effect of the addition of Saccharomyces cerevisiae viable yeast culture to dairy cows rations on milk production and composition as well as rumen and blood parameters.
Description: Bu çalışma, Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Melih Yavuz'un danışmanlığında Hakan Birecik tarafından hazırlanan "Saccharomyces cerevisiae maya kültürünün süt sığırlarında süt verimi ve bileşenleri ile bazı rumen ve kan parametreleri üzerine etkileri" adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144598
http://hdl.handle.net/11452/12911
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2001 Cilt 20 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_1-2_2.pdf192.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons