Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12906
Title: CoRT 1 (Cognitive Research Truth) düşünme programının öğrencilerin akademik başarılarına, bilimsel yaratıcılıklarına ve eleştirel düşünme eğilimlerine etkisi: “Yaşamımızdaki Elektrik” Ünitesi örneği
Other Titles: The effects of the CoRT 1 (Cognitive Research Truth) thinking program on students’ academic achivement, scientific creativity and critical thinking tendency: A case of “Electricity In Our Life” Unit
Authors: Bayrak, Çağla
Aktamış, Hilal
Keywords: Cort Düşünme Programı
Eleştirel düşünme
Bilimsel yaratıcılık
Akademik başarı
Cort Thinking Program
Critical thinking
Creativity
Scientific creativity
Academic achievement
Issue Date: 4-Mar-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bayrak, Ç. ve Aktamış H. (2016). “CoRT 1 (Cognitive Research Truth) düşünme programının öğrencilerin akademik başarılarına, bilimsel yaratıcılıklarına ve eleştirel düşünme eğilimlerine etkisi: “Yaşamımızdaki Elektrik” Ünitesi örneği”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 209-230.
Abstract: Bu araştırmanın amacı, Cort 1 (Cognitive Research Truth) düşünme programının ilköğretim 7. Sınıf Fen ve Teknoloji dersi “Yaşamımızdaki Elektrik” ünitesinde kullanılmasının öğrencilerin akademik başarılarına, bilimsel yaratıcılıklarına ve eleştirel düşünme eğilimlerine etkisini incelemektir. Uygulamada yarı deneysel modellerden ön test-son test eşleştirilmiş kontrol gruplu model kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcı grubunu deney grubunda 24, kontrol grubunda 24 yedinci sınıf öğrencisi (N=48) oluşturmaktadır. “Yaşamımızdaki Elektrik” ünitesi Başarı Testi, Eleştirel Düşünme Eğilimi ve Bilimsel Yaratıcılık Ölçeği araştırmanın veri toplama araçlarıdır. “Yaşamımızdaki Elektrik” ünitesi, deney grubuna Cort 1 düşünme programının Fen ve Teknoloji dersi kazanımlarına uygun olarak hazırlanan etkinlik yaprakları kullanılarak, kontrol grubuna ise MEB’in ders kitabındaki içeriğe bağlı kalınarak işlenmiştir. Deney ve kontrol grupları arasında anlamlı farklılığın olup olmadığını belirlemek üzere Tek Faktörlü Kovaryans Analizi kullanılmıştır. Uygulama sonucuna göre Cort 1 düşünme programı ile yapılan öğretim sonucunda deney grubunun akademik başarısının, bilimsel yaratıcılığının ve eleştirel düşünme eğiliminin kontrol grubuna göre anlamlı fark göstererek arttığı görülmüştür. Cort 1 düşünme programının olumlu etkisi dikkate alındığında, fen konularının öğretiminde ve diğer derslerde uygulanması önerilmektedir.
The aim of this research is to examine the effects of Cort 1 thinking program with “Electricity in our lives” unit on students’ academic achievement, scientific creativity and critical thinking tendency of within pre-test/post-test control group quasi experimental model, a total of 48 grade 7 students participated in the study (24 by 24). The achievement test, critical thinking tendency and scientific creativity scale were deployed as data collection tools. The experimental group was exposed to predominantly Cort 1 activity papers, while the control group was instructed through in textbook suggested by MEB. Eventually the experiment group outperformed in academic achievement, scientific creativity and critical thinking tendency the control one. Considering that the Cort 1 thinking program yielded impressive results, it is recommended to be applied in the teaching of other subjects and science subjects.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/264320
http://hdl.handle.net/11452/12906
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2016 Cilt 29 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_2_2.pdf356.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons