Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12903
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGökçen, Hazım-
dc.date.accessioned2020-09-25T06:10:36Z-
dc.date.available2020-09-25T06:10:36Z-
dc.date.issued2000-09-15-
dc.identifier.citationDoğan, İ. ve Gökçen, H. (2001). "Döl tutmayan inek ve düvelerde penetrasyon testinin kullanım olanakları ". Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 20(1-2), 91-98tr_TR
dc.identifier.issn1301-3173-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144609-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/12903-
dc.descriptionBu çalışma, Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Hazım Gökçen'in danışmanlığında İbrahim Doğan tarafından hazırlanan "Döl Tutmayan İnek ve Düvelerde Penetrasyon Testinin Kullanım Olanakları" adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractBu çalışmada, Servikal Mukus Penetrasyon Testi uygulanan 50 adet döl tutmayan inek ve düvenin, servikal mukus ile kan serumlarında aglütinasyon reaksiyonunun saptanması ve anılan olgunun spermatozoon motilitesi ve migrasyon değerleri üzerine olan etkisinin incelenmesi amaçlandı. Deneme grubunu tohumlamada kullanılan, kontrol grubunu ise tohumlamada kullanılmayan dondurulmuş boğa spermaları oluşturdu. Deneme grubunda aglütinasyon reaksiyonu servikal mukus örneklerinin 9’unda (%18) pozitif, 41’inde (%82) negatif olarak saptandı. Kontrol grubunda ise aglütinasyon reaksiyonu servikal mukus örneklerinin hepsinde negatif olarak tespit edildi. Deneme ve kontrol gruplarına ait ortalama motilite ve migrasyon değerleri 9 adet servikal mukus örneğinde %7.22±1.69, %8.89±2.61 ve 1.85±0.22 cm, 3.61±0.29 cm (P<0.01); 41 adet servikal mukus örneğinde ise %8.04±1.16, %11.34±1.56 (P<0.05) ve 3.31±0.23 cm, 3.72±0.22 cm olarak ölçüldü. Ayrıca deneme gruplarına ait migrasyon değerleri istatistiksel olarak önemli bulundu (P<0.001). Deneme ve kontrol gruplarına ait aglütinasyon derecesi, ortalama motilite ve migrasyon değerleri 9 adet kan serum örneğinin 1’inde kuvvetli (%11.11), 2’sinde orta (%22.22), 6’sında normal (%66.66), %31.11±2.86, 0.51±0.07 cm ve 1’inde kuvvetli (%11.11), 2’sinde orta (%22.22), 6’sında normal (%66.66), %27.77±4.86, 0.46±0.08 cm; 41 adet kan serum örneğinin ise 7’sinde kuvvetli (%17.07), 14’ünde orta (%34.14), 20’sinde normal (%48.78), %22.07±1.75, 0.63±0.03 cm ve 8’inde kuvvetli (%19.51), 18’inde orta (%43.90), 15’inde normal (%36.58), %20. 85±1.74 ve 0.69±0.04 cm olarak ölçüldü. Ayrıca deneme gruplarına ait motilite değerleri istatistiksel olarak önemli bulundu (P<0.05). Sonuç olarak, servikal mukusta oluşan aglütinasyon reaksiyonunun spermatozoonların motilitesini ve migrasyon değerlerini olumsuz yönde etkilediğini düşünmek olasıdır. Ayrıca kan serumuna ait bulguların servikal mukus bulgularını destekler nitelikte olmadığı kanısına varılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the purpose was to determine agglutination reaction in cervical mucus and serum samples of 50 repeat breeder cow and heifers on which Cervical Mucus Penetration Test was applied, to investigate the effect of mentioned situation on sperm motility and migration values. Frozen bull sperm used for artificial insemination and never used for artificial insemination formed test and control groups, respectively. In test group, agglutination reaction was positive in 9 samples (18%) and negative in 41 samples (82%) in cervical mucus samples. However, in control group, agglutination reaction was negative in all samples. Average motility and migration values belonging to test and control groups were measured as 7.22%±1.69, 8.89±2.61 and 1.85±0.22 cm, 3.61±0.29 cm (P<0.01) in 9 cervical mucus samples; and 8.04±1.16, 11.34±1.56 (P<0.05) and 3.31±0.23 cm, 3.72±0.22 cm in 41 cervical mucus samples. In addition, migration values of test grups were found statistically important (P<0.001). Agglutination grade, average motility and migration values in 9 blood serum samples were determined as strong in one of samples (11.11%), medium in two of samples (22.22%), normal in six of samples (66.66%), 31.11%±2.86 and 0.51±0.07 cm in test group; and strong in one of samples (11.11%), medium in two of samples (22.22%), normal in six of samples (66.66%), 27.77%±4.86 and 0.46±0.08 cm in control group; in 41 blood serum samples, the same values were found as strong in 7 of samples (17.07%), medium in 14 of samples (34.14%), normal in 20 of samples (48.78%), 22.07%±1.75 and 0.63±0.03 cm in test group; and strong in 8 of samples (19.51%), medium in 18 of samples (43.90%), normal in 15 of samples (36.58%), 20.85%±1.74 and 0.69±0.04 cm in control group. Moreover, values of motility belonging to test group were determined as statistically important (P<0.05). As a result, it is possible to think that agglutination reaction happened in cervical mucus can negatively affect tha values of motility and migration of spermatozoa. Also, it can be concluded that the results of blood serum did not support the results of cervical mucusen_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKan serumutr_TR
dc.subjectBlood serumen_US
dc.subjectServikal mukusen_US
dc.subjectCervical mucusen_US
dc.subjectCervical mucus penetration testen_US
dc.subjectSemenen_US
dc.subjectBullen_US
dc.subjectServikal mukus penetrasyon testitr_TR
dc.subjectSpermatr_TR
dc.subjectBoğatr_TR
dc.titleDöl tutmayan inek ve düvelerde penetrasyon testinin kullanım olanaklarıtr_TR
dc.title.alternativeThe using possibilities of penetration test in repeat breeder cows and heifersen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.startpage91tr_TR
dc.identifier.endpage98tr_TR
dc.identifier.volume20tr_TR
dc.identifier.issue1-2tr_TR
dc.relation.journalVeteriner Hekimlikte Araştırma Dergisi / Journal of Research in Veterinary Medicinetr_TR
dc.contributor.buuauthorDoğan, İbrahim-
dc.relation.collaborationSanayitr_TR
Appears in Collections:2001 Cilt 20 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_1-2_13.pdf163.63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons