Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12868
Title: Etlerde antibiyotik kalıntılarının aranması üzerinde çalışmalar
Other Titles: Studies in the detection of antibiotic residues in meat
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu.
Yüksek, Nur
Keywords: Antibiyotik
Antibiotic
Kalıntı
Oksitetrasiklin
Kloramfenikol
Çinko basitrasin
Hayvansal dokular
Residiues
Oxytetracycline
Chloramphenicol
Zinc bacitracine
Animal tissues
Issue Date: 8-Dec-2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yüksek, N. (2001). "Etlerde antibiyotik kalıntılarının aranması üzerinde çalışmalar". Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 20(1-2), 85-90
Abstract: Araştırma, sığır ve kanatlı hayvanlarda tedavi, koruyucu ve verim artışı sağlamak için kullanılan oksitetrasiklin (OTC), kloramfenikol (CAP) ve çinko basitrasin’in (ZnB) bu hayvanlara ait çeşitli dokulardaki (kas, karaciğer, böbrek ve dalak) kalıntılarını belirlemek ve farklı yöntemlerin (üçlü plak ve disk diffüzyon) kullanılabilirliğinin karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırma deneysel (tavuk) ve tarama (sığır ve tavuk) olmak üzere iki farklı aşamada gerçekleştirilmiştir. Deneylerde duyarlı test suşları olarak OTC, CAP ve ZnB için B. cereus mycoides ATCC (9341), Micrococ. flavus ATCC (10240) ve B. megaterium ATCC (5117) kullanıldı. . İstatiksel değerlendirme sonuçları araştırmada kullanılan yöntemlerin her ikisinde de oluşan zonların arasındaki yöntemlerin her ikisinde farkın önemsiz (U=P>0. 05), ancak kas, karaciğer, böbrek ve dalak dokularındaki kalıntıların plakta oluşturdukları zonların arasındaki farkın önemli (KW=17, P<0.05) olduğu saptanmıştır. Analiz çalışmaları sonucu Ankara Et ve Balık Kurumundan temin edilen 50 adet sığırın 7 sinde (%14) böbrek dokularında OTC kalıntıları saptanmıştır. Tavukların kas, karaciğer, böbrek ve dalak dokularında ise OTC, CAP ve ZnB kalıntıları görülmemiştir. Sonuç olarak, sığır ve kanatlı hayvanlara ait dokularda antibiyotik kalıntılarının varlığını tespit etmek amacıyla aralarında önemli fark tespit edilmeyen üçlü plak ve disk diffüzyon tekniklerinden birinin kesim öncesi ve/veya sonrası kullanılmasının halk sağlığı açısından yararlı olacağı görüşüne varılmıştır.
The study has been carried out in an attempt to determine residues in various tissues (muscle, liver, kidney and spleen) of the animals Oxytetracycline (OTC), Chloramphenicol (CAP) and Zinc Bacitracin (ZnB) which are used in treatment, prophylactic, and to increase productivity; and also to compare the applicability of the methods (Three Plate Test and Disc Diffusion Test). The study has been done in two different stages through experimental (chickens) and surveying (cattle and chickens). İn the experiments as the sensitive microorganism to OTC, CAP, ZnB, B. cereus mycoides ATCC (11778), Sarcina lutea ATCC (9341), Micrococ. flavus ATCC (10240) and B. megaterium ATCC (5117) were used. The statistical values of the results show that in the both of the methods used in the research, the difference between the inhibition zones is of little importance (U=P>0.05) but the difference of the inhibition zones formed on the plate by, the residues located in the muscle, liver, kidney and spleen is important (KW=17, P<0.05). At the end of the analysis, OTC residues were found only in the kidney tissues of 7 calves out of 50 calves got from. Ankara Meat and Fish Institution at the rate of 14 percent. Yet no residue of OTC, CAP and ZnB was seen in the liver, kidney, spleen, muscle tissues of the chicken. In conclusion, it has been agreed that, in order to detect the presence of the antibiotic residues in the tissues of cattle and chickens, one of the methods of the three plate or disc diffusion - between which there hasn’t been a marked difference observed – should be applied for the benifit of the public health.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144608
http://hdl.handle.net/11452/12868
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2001 Cilt 20 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_1-2_12.pdf142.41 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons