Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12780
Title: Yapı üretiminde eklemeli imalat teknolojilerinin karşılaştırmalı değerlendirmesi
Other Titles: A review of additive manufacturing technologies in building production
Authors: Çalışkan, Cemal İrfan
Arpacıoğlu, Ümit
Keywords: Eklemeli imalat
İleri teknolojiler
Yapı üretimi
Additive manufacturing
Advanced technologies
Building production
Issue Date: 8-Jun-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Çalışkan, C. İ. ve Arpacıoğlu, Ü. (2020). "Yapı üretiminde eklemeli imalat teknolojilerinin karşılaştırmalı değerlendirmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 25(2), 1117-1136.
Abstract: Bu çalışma, mimarlık alanında kullanılan eklemeli imalat teknolojileri konusunda gerçekleştirilen bir derleme çalışmasıdır. Temel olarak, eklemeli imalatın mimarlık alanındaki uygulama alanlarını, belirli sistematik içerisinde ele alan araştırma, gerek literatürde yer alan örnekler, gerekse uygulamaları bulunan yeni teknolojiler hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, karşılaştırmalı olarak incelenen üretim teknolojilerinin güçlü ve zayıf yönleri, sistemlerin kullanım alanları, sistemlerde kullanılan malzemeler, mimari alan uygulamaları özelinde ele alınmıştır. Eklemeli imalat teknolojilerinin dezavantajlarından birisi olarak bilinen yüksek üretim ve malzeme maliyetinin, zaman içerisinde üretim yöntemlerinin yaygınlaşması ile çözümleneceği öngörülmektedir. Malzeme üretimi ve teknoloji konusunda halen gelişme sürecinde olan eklemeli imalat üretim sistemleri, gelecek endüstri uygulamalarında ve mimarisinde etkin olarak kullanılacağı düşünülmektedir. Yüksek maliyet sorununa çözüm olarak, eklemeli imalat yöntemi ile kalıp üretimlerinin ilerleyen yıllarda daha fazla gündemde olacağı öngörülmektedir.
This study is a review on additive manufacturing technologies used in the field of architecture. Basically, the research, which deals with the application fields of additive manufacturing in the field of architecture, within a certain systematic, aims to provide information on both the examples in the literature and new technologies with applications. In the study, the strengths and weaknesses of the production technologies analyzed comparatively, the usage areas of the systems, the materials used in the systems, and architectural field applications are discussed. It is anticipated that the high production and material costs, known as one of the disadvantages of additive manufacturing technologies, will be developed over time with the spread of production methods. Additive manufacturing production systems, which are still in the development process in material production and technology, are thought to be used effectively in future industry applications and architecture. As a solution to the high cost problem, it is anticipated that mold production will be on the agenda in the coming years with additive manufacturing method.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/989134
http://hdl.handle.net/11452/12780
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2020 Cilt 25 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_2_32.pdf1.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons