Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12771
Title: Çörekotu posası kullanılarak sulardan demir(III) iyonunun giderilmesi
Other Titles: Removal of iron(III) ions from aqueous solutions by black cumin seed cakes
Authors: Coşkun, Yasemin İşlek
Keywords: Adsorpsiyon
Fe(III) iyonu
Çörekotu posası
İzotermal ve kinetik modeller
Adsorption
Fe (III) ion
Black cumin press cake
Isothermal and kinetic models
Issue Date: 7-Jul-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Coşkun, Y. İ. (2020). "Çörekotu posası kullanılarak sulardan demir(III) iyonunun giderilmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 25(2), 961-980.
Abstract: Sulu çözeltilerden Fe(III) iyonunun giderimi için çörekotu posası adsorban olarak kullanılmıştır. Çözeltinin başlangıç pH’sı, sıcaklık, çalkalama süresi, adsorban miktarının adsorpsiyon verimi üzerindeki etkileri kesikli yöntemle deneysel olarak incelenmiştir. pH 4’te adsorbanın yüksek verimle Fe(III) iyonlarını giderdiği bulunmuştur. Adsorban miktarı ile giderme verimi arasındaki ilişki incelenmiş ve en yüksek giderme verimi 10 mg adsorban miktarı için elde edilmiştir. Adsorpsiyon izoterm modelleri (Langmuir, Freundlich ve DubininRadushkevic) uygulanmış ve adsorpsiyonun Langmuir izoterm modeline uyduğu bulunmuştur. Termodinamik çalışmalar sonucunda adsorpsiyonun ekzotermik, istemli ve kendiliğinden gerçekleştiği anlaşılmıştır. Adsorpsiyonun ikinci dereceden yalancı kinetik modele uyduğu bulunmuştur. Adsorbanın rejenerasyon ve karakterizasyon çalışmaları yapılmıştır
Black cumin seed cakes were used as an adsorbent to remove Fe (III) ions from aqueous solutions. The effects of the initial pH, temperature, contact time, and the amount of adsorbent on the adsorption efficiency were investigated experimentally using the batch method. At pH 4, it was found that Fe (III) ions were removed by the adsorbent with high efficiency. The relationship between adsorbent amount and removal efficiency was examined and the highest removal efficiency was obtained for 10 mg adsorbent amount. Adsorption isotherm models (Langmuir, Freundlich and Dubinin-Radushkevic) were applied and the adsorption was found to fit the Langmuir isotherm model. As a result of thermodynamic studies, it has been understood that adsorption is exothermic, favorable, and spontaneous. Adsorption was found to fit the pseudo second-order kinetic model. Regeneration and characterization studies of adsorbent have been done.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1264937
http://hdl.handle.net/11452/12771
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2020 Cilt 25 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_2_22.pdf1.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons