Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12761
Title: Van Gölü Edremit kıyısı yüzey sularında ağır metal kirliliğinin araştırılması
Other Titles: Investigation of heavy metal pollution in surface waters of the Van Lake Edremit coast
Authors: Yetiş, Ayşegül Demir
Özgüven, Ayşe
Keywords: Ağır metal
Van gölü
YSKY
SKKY
Su kirliliği
Heavy metal
Van lake
TSWQR
TWPCR
Water pollution
Issue Date: 7-Jul-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Yetiş, A. D. ve Özgüven, A. (2020). "Van Gölü Edremit kıyısı yüzey sularında ağır metal kirliliğinin araştırılması". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 25(2), 831-848.
Abstract: Bu çalışmada Van Gölü Edremit kıyısı açıklarında ağır metal konsantrasyonlarını belirlemek üzere Mayıs 2019 ve Ağustos 2019 tarihlerinde göldeki toplam 8 farklı istasyondan yüzey suyu örneklemesi yapılmıştır. Alınan örneklerde Al, B, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb ve Zn gibi ağır metal konsantrasyonları ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlar göl su kütleleri için dikkate alınan ulusal mevzuatlardan; Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği (YSKY) ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde (SKKY) yer alan sınır değerlerle kıyaslanarak değerlendirilmiştir. Ayrıca istasyonlar ve dönem ölçümleri arasındaki farkın anlamlılık düzeyi ANOVA analizi ile test edilmiş, parametreler arasındaki korelasyonlar Pearson Korelasyon Matrisi ile tespit edilmiştir. Van Gölü Edremit kıyısı bor açısından IV. sınıf, Cd bakımından III. sınıf ve Cr bakımından ise II. sınıf su kalitesi özelliği göstermektedir. Ağır metal parametreleri bakımından istasyonlar arasındaki fark anlamlı olmamakla birlikte, dönemler arasındaki fark anlamlı olarak tespit edilmiştir. Ayrıca Fe, Cu, Cr ve B parametreleri arasında ise güçlü korelasyonlar saptanmıştır. Edremit Atıksu Arıtma Tesisinin (EAAT) çıkış atıksuyunda ölçülen ağır metal parametrelerinden Cr ve Cu konsantrasyonlarının göl suyu üzerinde kısmen baskı unsuru olduğu söylenebilir. Hidrojeokimyasal süreçlerin de etkisi düşünüldüğü zaman insan faaliyetleri ile oluşan noktasal ve yayılı kirliliği önlemeye yönelik olarak önlem programlarının oluşturulması büyük önem arz etmektedir.
In this study, surface water sampling was carried out from 8 different stations in the lake between May 2019 and August 2019 in order to determine heavy metal concentrations off the shore of Edremit, Van Lake. Heavy metal concentrations such as Al, B, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and Zn were measured in the samples. The results obtained are among the national legislations considered for lake water bodies; It was evaluated by comparing the limit values in the Surface Water Quality Regulation (SWQR) and the Water Pollution Control Regulation (WPCR). In addition, the significance level of the difference between stations and period measurements was tested by ANOVA analysis, and correlations between parameters were determined by Pearson Correlation Matrix. Van Lake, Edremit coast, in terms of boron IV. Class, in terms of Cd III. Class, in terms of Cr II. Class water quality feature. While the difference between stations was not significant in terms of heavy metal parameters, the difference between periods was found significant. In addition, strong correlations were found between Fe, Cu, Cr and B parameters. It can be said that the heavy metal values measured in outlet wastewater of the Edremit Wastewater Treatment Plant (EWTP) are partially pressured on lake water in terms of Cr and Cu. When the effects of hydrogeochemical processes are also considered, it is of great importance to create measures programs to prevent spot and diffuse pollution caused by human activities.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1149669
http://hdl.handle.net/11452/12761
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2020 Cilt 25 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_2_14.pdf1.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons