Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12450
Title: İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin dinledikleri metinlerin doğa sevgisi, temizlik ve sağlıklı olma tutumlarına etkisi
Other Titles: The influence of elementary school 4th grade students the listen texts to love of nature, cleanliness and being healthy attitudes
Authors: Bozkurt, Metin
Uludağ Üniversitesi.
Güleç, Selma
Keywords: Dinleme metni
Doğa sevgi
Temizlik
Sağlıklı olma
Listening texts
Nature of love
Cleaning
Being healthy
Issue Date: 7-Nov-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bozkurt, M. ve Güleç S. (2014). “İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin dinledikleri metinlerin doğa sevgisi, temizlik ve sağlıklı olma tutumlarına etkisi”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 27(2), 453-467.
Abstract: Bu araştırmada, doğa ile ilgili dinleme metinlerinin İlkokul 4.sınıf öğrencilerinin doğa sevgisi, temizlik ve sağlıklı olma tutumları üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Zonguldak ili Karadeniz Ereğli’si ilçe merkezinde bulunan bir ilkokulun dördüncü sınıflarında öğrenim görmekte olan toplam 38 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada, verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nicel araştırma yöntemlerinden ön test son test kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Araştırma sürecinde, deney grubunda, “Çıtır Çıtır Felsefe” dizisinden “Doğa ve Kirlilik” kitabındaki doğa ile ilgili dinleme metinleri okunmuştur. Kontrol grubunda ise Türkçe Öğretim Programı’na göre dinleme çalışmaları yapılmıştır. Araştırmanın uygulama süreci haftada iki ders saati olmak üzere toplam 8 haftada gerçekleştirilmiştir. Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin doğa sevisi, temizlik ve sağlıklı olmaya ilişkin tutumları, uygulama sürecinin başında ve sonunda Tahiroğlu (2011) tarafından geliştirilmiş olup uzman görüşleri de alınarak geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmış olan Doğa Sevgisi, Temizlik ve Sağlıklı Olma Tutum Ölçeği aracılığıyla belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS paket programından yararlanılmıştır. Araştırma sonunda, “Doğa ve Kirlilik” ile ilgili dinleme metinlerinin, doğa sevgisi tutum puanları arasında deney grubu lehine anlamlı farklılık bulunmazken, temizlik ve sağlıklı Olmaya yönelik tutum puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur.
In this study, the nature of listening texts about 4th grade elementary school students a love of nature, cleanliness and being healthy was to determine the effect on attitudes. The study group Zonguldak Kdz. Ereğli fourth grade of primary school in the city center in a total of 38 students who are studying form. In the study, data collection, analysis and interpretation of quantitative research methods pretest posttest control group design was used. In the process of research in the experimental group, Daylight Broadcast of the "Crispy Crunchy Philosophy" from the series "Nature and Pollution" listening texts were read in the book about nature. In the control group listening studies have been conducted by the Turkish Education Program. Two hours per week of study, including the application process was performed a total of 8 weeks. Experimental and control group students in the Nature of Love, cleaning and being healthy attitudes regarding the application process at the beginning and at the end Tahiroğlu (2011) has been developed by experts on the opinions of validity and reliability study the Natural Sevier, Cleaning and Being Healthy Attitude Scale was determined using. In the analysis of the data obtained in the study SPSS program was used. Love of Nature attitude scores of the experimental group there was no significant difference in favor, Cleaning and attitudes towards being healthy scores between the experimental group was a significant difference in favor.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153537
http://hdl.handle.net/11452/12450
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2014 Cilt 27 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27_2_9.pdf272.68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons